[ગણેશ ભુજંગમ્] ᐈ Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Gujarati રણત્ક્ષુદ્રઘંટાનિનાદાભિરામંચલત્તાંડવોદ્દંડવત્પદ્મતાલમ્ ।લસત્તુંદિલાંગોપરિવ્યાલહારંગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 1 ॥ ધ્વનિધ્વંસવીણાલયોલ્લાસિવક્ત્રંસ્ફુરચ્છુંડદંડોલ્લસદ્બીજપૂરમ્ ।ગલદ્દર્પસૌગંધ્યલોલાલિમાલંગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 2 ॥ પ્રકાશજ્જપારક્તરત્નપ્રસૂન-પ્રવાલપ્રભાતારુણજ્યોતિરેકમ્ ।પ્રલંબોદરં વક્રતુંડૈકદંતંગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 3 ॥ વિચિત્રસ્ફુરદ્રત્નમાલાકિરીટંકિરીટોલ્લસચ્ચંદ્રરેખાવિભૂષમ્ ।વિભૂષૈકભૂષં ભવધ્વંસહેતુંગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 4 ॥ ઉદંચદ્ભુજાવલ્લરીદૃશ્યમૂલો-ચ્ચલદ્ભ્રૂલતાવિભ્રમભ્રાજદક્ષમ્ ।મરુત્સુંદરીચામરૈઃ સેવ્યમાનંગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 5 ॥ સ્ફુરન્નિષ્ઠુરાલોલપિંગાક્ષિતારંકૃપાકોમલોદારલીલાવતારમ્ ।કલાબિંદુગં ગીયતે યોગિવર્યૈ-ર્ગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 6 ॥ યમેકાક્ષરં નિર્મલં નિર્વિકલ્પંગુણાતીતમાનંદમાકારશૂન્યમ્ ।પરં પારમોંકારમામ્નાયગર્ભંવદંતિ પ્રગલ્ભં પુરાણં તમીડે … Read more