[ગણેશ ભુજંગમ્] ᐈ Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Gujarati

રણત્ક્ષુદ્રઘંટાનિનાદાભિરામં
ચલત્તાંડવોદ્દંડવત્પદ્મતાલમ્ ।
લસત્તુંદિલાંગોપરિવ્યાલહારં
ગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 1 ॥

ધ્વનિધ્વંસવીણાલયોલ્લાસિવક્ત્રં
સ્ફુરચ્છુંડદંડોલ્લસદ્બીજપૂરમ્ ।
ગલદ્દર્પસૌગંધ્યલોલાલિમાલં
ગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 2 ॥

પ્રકાશજ્જપારક્તરત્નપ્રસૂન-
પ્રવાલપ્રભાતારુણજ્યોતિરેકમ્ ।
પ્રલંબોદરં વક્રતુંડૈકદંતં
ગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 3 ॥

વિચિત્રસ્ફુરદ્રત્નમાલાકિરીટં
કિરીટોલ્લસચ્ચંદ્રરેખાવિભૂષમ્ ।
વિભૂષૈકભૂષં ભવધ્વંસહેતું
ગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 4 ॥

ઉદંચદ્ભુજાવલ્લરીદૃશ્યમૂલો-
ચ્ચલદ્ભ્રૂલતાવિભ્રમભ્રાજદક્ષમ્ ।
મરુત્સુંદરીચામરૈઃ સેવ્યમાનં
ગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 5 ॥

સ્ફુરન્નિષ્ઠુરાલોલપિંગાક્ષિતારં
કૃપાકોમલોદારલીલાવતારમ્ ।
કલાબિંદુગં ગીયતે યોગિવર્યૈ-
ર્ગણાધીશમીશાનસૂનું તમીડે ॥ 6 ॥

યમેકાક્ષરં નિર્મલં નિર્વિકલ્પં
ગુણાતીતમાનંદમાકારશૂન્યમ્ ।
પરં પારમોંકારમામ્નાયગર્ભં
વદંતિ પ્રગલ્ભં પુરાણં તમીડે ॥ 7 ॥

ચિદાનંદસાંદ્રાય શાંતાય તુભ્યં
નમો વિશ્વકર્ત્રે ચ હર્ત્રે ચ તુભ્યમ્ ।
નમોઽનંતલીલાય કૈવલ્યભાસે
નમો વિશ્વબીજ પ્રસીદેશસૂનો ॥ 8 ॥

ઇમં સુસ્તવં પ્રાતરુત્થાય ભક્ત્યા
પઠેદ્યસ્તુ મર્ત્યો લભેત્સર્વકામાન્ ।
ગણેશપ્રસાદેન સિદ્ધ્યંતિ વાચો
ગણેશે વિભૌ દુર્લભં કિં પ્રસન્ને ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment