[గణేశ ద్వాదశనామ] ᐈ Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Ganesha Dwadasa Nama Stotram Lyrics In Telugu శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ।ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః ॥ 1 ॥ అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః ।సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః ॥ 2 ॥ గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః ।ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక ॥ 3 ॥ సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః ।లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః ॥ 4 ॥ ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః ।ద్వాదశైతాని నామాని గణేశస్య తు యః … Read more