[గణేశ ద్వాదశనామ] ᐈ Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Ganesha Dwadasa Nama Stotram Lyrics In Telugu

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః ॥ 1 ॥

అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః ।
సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః ॥ 2 ॥

గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః ।
ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక ॥ 3 ॥

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః ।
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః ॥ 4 ॥

ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః ।
ద్వాదశైతాని నామాని గణేశస్య తు యః పఠేత్ ॥ 5 ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ విపులం ధనం ।
ఇష్టకామం తు కామార్థీ ధర్మార్థీ మోక్షమక్షయం ॥ 6 ॥

విధ్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా ।
సంగ్రామే సంకటే చైవ విఘ్నస్తస్య న జాయతే ॥ 7 ॥

॥ ఇతి ముద్గలపురాణోక్తం శ్రీగణేశద్వాదశనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

********

Leave a Comment