[ഗണേശ മംഗളാഷ്ടകമ്] ᐈ Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Malayalam ഗജാനനായ ഗാംഗേയസഹജായ സദാത്മനേ ।ഗൌരീപ്രിയ തനൂജായ ഗണേശായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 1 ॥ നാഗയജ്ഞോപവീദായ നതവിഘ്നവിനാശിനേ ।നംദ്യാദി ഗണനാഥായ നായകായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 2 ॥ ഇഭവക്ത്രായ ചേംദ്രാദി വംദിതായ ചിദാത്മനേ ।ഈശാനപ്രേമപാത്രായ നായകായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 3 ॥ സുമുഖായ സുശുംഡാഗ്രാത്-ക്ഷിപ്താമൃതഘടായ ച ।സുരബൃംദ നിഷേവ്യായ ചേഷ്ടദായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 4 ॥ ചതുര്ഭുജായ ചംദ്രാര്ധവിലസന്മസ്തകായ ച ।ചരണാവനതാനംതതാരണായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 5 ॥ വക്രതുംഡായ വടവേ വന്യായ … Read more