[గణేశ మంగళాష్టకం] ᐈ Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Telugu గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే ।గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం ॥ 1 ॥ నాగయజ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే ।నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళం ॥ 2 ॥ ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే ।ఈశానప్రేమపాత్రాయ నాయకాయాస్తు మంగళం ॥ 3 ॥ సుముఖాయ సుశుండాగ్రాత్-క్షిప్తామృతఘటాయ చ ।సురబృంద నిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళం ॥ 4 ॥ చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ ।చరణావనతానంతతారణాయాస్తు మంగళం ॥ 5 ॥ వక్రతుండాయ వటవే వన్యాయ … Read more