[ગોવિંદ નામાવળિ] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Gujarati Pdf

Govinda Namavali Gujarati Lyrics શ્રી શ્રીનિવાસા ગોવિંદા શ્રી વેંકટેશા ગોવિંદાભક્તવત્સલા ગોવિંદા ભાગવતપ્રિય ગોવિંદાનિત્યનિર્મલા ગોવિંદા નીલમેઘશ્યામ ગોવિંદાપુરાણપુરુષા ગોવિંદા પુંડરીકાક્ષ ગોવિંદાગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલનંદન ગોવિંદા નંદનંદના ગોવિંદા નવનીતચોરા ગોવિંદાપશુપાલક શ્રી ગોવિંદા પાપવિમોચન ગોવિંદાદુષ્ટસંહાર ગોવિંદા દુરિતનિવારણ ગોવિંદાશિષ્ટપરિપાલક ગોવિંદા કષ્ટનિવારણ ગોવિંદાગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલનંદન ગોવિંદા વજ્રમકુટધર ગોવિંદા વરાહમૂર્તિવિ ગોવિંદાગોપીજનલોલ ગોવિંદા ગોવર્ધનોદ્ધાર ગોવિંદાદશરથનંદન ગોવિંદા દશમુખમર્દન ગોવિંદાપક્ષિવાહના ગોવિંદા પાંડવપ્રિય ગોવિંદાગોવિંદા હરિ … Read more