[ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳಿ] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Kannada Pdf

Imagine a treasure chest overflowing with 108 precious jewels, each sparkling with a different facet of divine love and power. That’s the Govinda Namavali, a beloved hymn in South India dedicated to the enchanting Lord Vishnu, also known as Govinda. Composed by the 12th-century poet-saint Annamacharya, this Telugu masterpiece is a musical tapestry woven with … Read more

[গোবিংদ নামাবলি] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Bengali Pdf

Govinda Namavali Bengali Lyrics শ্রী শ্রীনিবাসা গোবিংদা শ্রী বেংকটেশা গোবিংদাভক্তবত্সলা গোবিংদা ভাগবতপ্রিয গোবিংদানিত্যনির্মলা গোবিংদা নীলমেঘশ্যাম গোবিংদাপুরাণপুরুষা গোবিংদা পুংডরীকাক্ষ গোবিংদাগোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুলনংদন গোবিংদা নংদনংদনা গোবিংদা নবনীতচোরা গোবিংদাপশুপালক শ্রী গোবিংদা পাপবিমোচন গোবিংদাদুষ্টসংহার গোবিংদা দুরিতনিবারণ গোবিংদাশিষ্টপরিপালক গোবিংদা কষ্টনিবারণ গোবিংদাগোবিংদা হরি গোবিংদা গোকুলনংদন গোবিংদা বজ্রমকুটধর গোবিংদা বরাহমূর্তিবি গোবিংদাগোপীজনলোল গোবিংদা গোবর্ধনোদ্ধার গোবিংদাদশরথনংদন গোবিংদা দশমুখমর্দন গোবিংদাপক্ষিবাহনা গোবিংদা পাংডবপ্রিয গোবিংদাগোবিংদা হরি … Read more

[ଗୋଵିଂଦ ନାମାଵଳି] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Govinda Namavali Oriya/Odia Lyrics ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିଵାସା ଗୋଵିଂଦା ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶା ଗୋଵିଂଦାଭକ୍ତଵତ୍ସଲା ଗୋଵିଂଦା ଭାଗଵତପ୍ରିଯ ଗୋଵିଂଦାନିତ୍ଯନିର୍ମଲା ଗୋଵିଂଦା ନୀଲମେଘଶ୍ଯାମ ଗୋଵିଂଦାପୁରାଣପୁରୁଷା ଗୋଵିଂଦା ପୁଂଡରୀକାକ୍ଷ ଗୋଵିଂଦାଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା ନଂଦନଂଦନା ଗୋଵିଂଦା ନଵନୀତଚୋରା ଗୋଵିଂଦାପଶୁପାଲକ ଶ୍ରୀ ଗୋଵିଂଦା ପାପଵିମୋଚନ ଗୋଵିଂଦାଦୁଷ୍ଟସଂହାର ଗୋଵିଂଦା ଦୁରିତନିଵାରଣ ଗୋଵିଂଦାଶିଷ୍ଟପରିପାଲକ ଗୋଵିଂଦା କଷ୍ଟନିଵାରଣ ଗୋଵିଂଦାଗୋଵିଂଦା ହରି ଗୋଵିଂଦା ଗୋକୁଲନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା ଵଜ୍ରମକୁଟଧର ଗୋଵିଂଦା ଵରାହମୂର୍ତିଵି ଗୋଵିଂଦାଗୋପୀଜନଲୋଲ ଗୋଵିଂଦା ଗୋଵର୍ଧନୋଦ୍ଧାର ଗୋଵିଂଦାଦଶରଥନଂଦନ ଗୋଵିଂଦା ଦଶମୁଖମର୍ଦନ ଗୋଵିଂଦାପକ୍ଷିଵାହନା ଗୋଵିଂଦା ପାଂଡଵପ୍ରିଯ ଗୋଵିଂଦାଗୋଵିଂଦା ହରି … Read more

[ગોવિંદ નામાવળિ] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Gujarati Pdf

Govinda Namavali Gujarati Lyrics શ્રી શ્રીનિવાસા ગોવિંદા શ્રી વેંકટેશા ગોવિંદાભક્તવત્સલા ગોવિંદા ભાગવતપ્રિય ગોવિંદાનિત્યનિર્મલા ગોવિંદા નીલમેઘશ્યામ ગોવિંદાપુરાણપુરુષા ગોવિંદા પુંડરીકાક્ષ ગોવિંદાગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલનંદન ગોવિંદા નંદનંદના ગોવિંદા નવનીતચોરા ગોવિંદાપશુપાલક શ્રી ગોવિંદા પાપવિમોચન ગોવિંદાદુષ્ટસંહાર ગોવિંદા દુરિતનિવારણ ગોવિંદાશિષ્ટપરિપાલક ગોવિંદા કષ્ટનિવારણ ગોવિંદાગોવિંદા હરિ ગોવિંદા ગોકુલનંદન ગોવિંદા વજ્રમકુટધર ગોવિંદા વરાહમૂર્તિવિ ગોવિંદાગોપીજનલોલ ગોવિંદા ગોવર્ધનોદ્ધાર ગોવિંદાદશરથનંદન ગોવિંદા દશમુખમર્દન ગોવિંદાપક્ષિવાહના ગોવિંદા પાંડવપ્રિય ગોવિંદાગોવિંદા હરિ … Read more

[ഗോവിംദ നാമാവളി] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Malayalam Pdf

Govinda Namavali Malayalam Lyrics ശ്രീ ശ്രീനിവാസാ ഗോവിംദാ ശ്രീ വേംകടേശാ ഗോവിംദാഭക്തവത്സലാ ഗോവിംദാ ഭാഗവതപ്രിയ ഗോവിംദാനിത്യനിര്മലാ ഗോവിംദാ നീലമേഘശ്യാമ ഗോവിംദാപുരാണപുരുഷാ ഗോവിംദാ പുംഡരീകാക്ഷ ഗോവിംദാഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ നംദനംദനാ ഗോവിംദാ നവനീതചോരാ ഗോവിംദാപശുപാലക ശ്രീ ഗോവിംദാ പാപവിമോചന ഗോവിംദാദുഷ്ടസംഹാര ഗോവിംദാ ദുരിതനിവാരണ ഗോവിംദാശിഷ്ടപരിപാലക ഗോവിംദാ കഷ്ടനിവാരണ ഗോവിംദാഗോവിംദാ ഹരി ഗോവിംദാ ഗോകുലനംദന ഗോവിംദാ വജ്രമകുടധര ഗോവിംദാ വരാഹമൂര്തിവി ഗോവിംദാഗോപീജനലോല ഗോവിംദാ ഗോവര്ധനോദ്ധാര ഗോവിംദാദശരഥനംദന ഗോവിംദാ ദശമുഖമര്ദന ഗോവിംദാപക്ഷിവാഹനാ ഗോവിംദാ പാംഡവപ്രിയ ഗോവിംദാഗോവിംദാ ഹരി … Read more

[கோ3விந்த3 நாமாவல்தி3] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Tamil Pdf

Govinda Namavali Tamil Lyrics ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸா கோ3விந்தா3 ஶ்ரீ வேங்கடேஶா கோ3விந்தா3ப4க்தவத்ஸலா கோ3விந்தா3 பா4க3வதப்ரிய கோ3விந்தா3நித்யநிர்மலா கோ3விந்தா3 நீலமேக4ஶ்யாம கோ3விந்தா3புராணபுருஷா கோ3விந்தா3 புண்ட3ரீகாக்ஷ கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 நந்த3நந்த3நா கோ3விந்தா3 நவநீதசோரா கோ3விந்தா3பஶுபாலக ஶ்ரீ கோ3விந்தா3 பாபவிமோசந கோ3விந்தா3து3ஷ்டஸம்ஹார கோ3விந்தா3 து3ரிதநிவாரண கோ3விந்தா3ஶிஷ்டபரிபாலக கோ3விந்தா3 கஷ்டநிவாரண கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 வஜ்ரமகுடத4ர கோ3விந்தா3 வராஹமூர்திவி கோ3விந்தா3கோ3பீஜநலோல கோ3விந்தா3 கோ3வர்த4நோத்3தா4ர கோ3விந்தா3த3ஶரத2நந்த3ந கோ3விந்தா3 த3ஶமுக2மர்த3ந கோ3விந்தா3பக்ஷிவாஹநா கோ3விந்தா3 பாண்ட3வப்ரிய கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 மத்ஸ்யகூர்ம கோ3விந்தா3 மது4ஸூத4ந ஹரி கோ3விந்தா3வராஹ நரஸிம்ஹ கோ3விந்தா3 வாமந ப்4ருகு3ராம கோ3விந்தா3ப3லராமாநுஜ கோ3விந்தா3 பௌ3த்3த4 கல்கித4ர கோ3விந்தா3வேணுகா3நப்ரிய கோ3விந்தா3 வேங்கடரமணா கோ3விந்தா3கோ3விந்தா3 ஹரி கோ3விந்தா3 கோ3குலநந்த3ந கோ3விந்தா3 ஸீதாநாயக … Read more

[గోవింద నామావళి] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Telugu Pdf

Govinda Namavali Telugu Lyrics శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందాభక్తవత్సలా గోవిందా భాగవతప్రియ గోవిందానిత్యనిర్మలా గోవిందా నీలమేఘశ్యామ గోవిందాపురాణపురుషా గోవిందా పుండరీకాక్ష గోవిందాగోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా నందనందనా గోవిందా నవనీతచోరా గోవిందాపశుపాలక శ్రీ గోవిందా పాపవిమోచన గోవిందాదుష్టసంహార గోవిందా దురితనివారణ గోవిందాశిష్టపరిపాలక గోవిందా కష్టనివారణ గోవిందాగోవిందా హరి గోవిందా గోకులనందన గోవిందా వజ్రమకుటధర గోవిందా వరాహమూర్తివి గోవిందాగోపీజనలోల గోవిందా గోవర్ధనోద్ధార గోవిందాదశరథనందన గోవిందా దశముఖమర్దన గోవిందాపక్షివాహనా గోవిందా పాండవప్రియ గోవిందాగోవిందా హరి … Read more

[गोविन्द नामावलि] ᐈ Govinda Namavali Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Govinda Namavali Hindi/Sanskrit Lyrics श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दाभक्तवत्सला गोविन्दा भागवतप्रिय गोविन्दानित्यनिर्मला गोविन्दा नीलमेघश्याम गोविन्दापुराणपुरुषा गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष गोविन्दागोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा नन्दनन्दना गोविन्दा नवनीतचोरा गोविन्दापशुपालक श्री गोविन्दा पापविमोचन गोविन्दादुष्टसंहार गोविन्दा दुरितनिवारण गोविन्दाशिष्टपरिपालक गोविन्दा कष्टनिवारण गोविन्दागोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा वज्रमकुटधर गोविन्दा वराहमूर्तिवि गोविन्दागोपीजनलोल गोविन्दा गोवर्धनोद्धार गोविन्दादशरथनन्दन गोविन्दा दशमुखमर्दन गोविन्दापक्षिवाहना गोविन्दा पाण्डवप्रिय गोविन्दागोविन्दा हरि … Read more

[Govinda Namavali] ᐈ Lyrics In English Pdf

Govinda Namavali English Lyrics shree shreenivaasaa govimdaa shree vemkateshaa govimdaabhaktavatsalaa govimdaa bhaagavatapriya govimdaanityanirmalaa govimdaa neelameghashyaama govimdaapuraanapurushhaa govimdaa pumdareekaakshha govimdaagovimdaa hari govimdaa gokulanamdana govimdaa namdanamdanaa govimdaa navaneetachoraa govimdaapashupaalaka shree govimdaa paapavimochana govimdaadushhtasamhaara govimdaa duritanivaarana govimdaashishhtaparipaalaka govimdaa kashhtanivaarana govimdaagovimdaa hari govimdaa gokulanamdana govimdaa vajramakutadhara govimdaa varaahamoortivi govimdaagopeejanalola govimdaa govardhanoddhaara govimdaadasharathanamdana govimdaa dashamukhamardana govimdaapakshhivaahanaa govimdaa paamdavapriya govimdaagovimdaa hari … Read more