[ગોવિંદાષ્ટકમ્] ᐈ Govindashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Govindashtakam Stotram Gujarati Lyrics સત્યં જ્ઞાનમનંતં નિત્યમનાકાશં પરમાકાશમ્ ।ગોષ્ઠપ્રાંગણરિંખણલોલમનાયાસં પરમાયાસમ્ ।માયાકલ્પિતનાનાકારમનાકારં ભુવનાકારમ્ ।ક્ષ્મામાનાથમનાથં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 1 ॥ મૃત્સ્નામત્સીહેતિ યશોદાતાડનશૈશવ સંત્રાસમ્ ।વ્યાદિતવક્ત્રાલોકિતલોકાલોકચતુર્દશલોકાલિમ્ ।લોકત્રયપુરમૂલસ્તંભં લોકાલોકમનાલોકમ્ ।લોકેશં પરમેશં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 2 ॥ ત્રૈવિષ્ટપરિપુવીરઘ્નં ક્ષિતિભારઘ્નં ભવરોગઘ્નમ્ ।કૈવલ્યં નવનીતાહારમનાહારં ભુવનાહારમ્ ।વૈમલ્યસ્ફુટચેતોવૃત્તિવિશેષાભાસમનાભાસમ્ ।શૈવં કેવલશાંતં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 3 ॥ ગોપાલં પ્રભુલીલાવિગ્રહગોપાલં કુલગોપાલમ્ ।ગોપીખેલનગોવર્ધનધૃતિલીલાલાલિતગોપાલમ્ ।ગોભિર્નિગદિત ગોવિંદસ્ફુટનામાનં બહુનામાનમ્ … Read more