[ગોવિંદાષ્ટકમ્] ᐈ Govindashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Govindashtakam Stotram Gujarati Lyrics

સત્યં જ્ઞાનમનંતં નિત્યમનાકાશં પરમાકાશમ્ ।
ગોષ્ઠપ્રાંગણરિંખણલોલમનાયાસં પરમાયાસમ્ ।
માયાકલ્પિતનાનાકારમનાકારં ભુવનાકારમ્ ।
ક્ષ્મામાનાથમનાથં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 1 ॥

મૃત્સ્નામત્સીહેતિ યશોદાતાડનશૈશવ સંત્રાસમ્ ।
વ્યાદિતવક્ત્રાલોકિતલોકાલોકચતુર્દશલોકાલિમ્ ।
લોકત્રયપુરમૂલસ્તંભં લોકાલોકમનાલોકમ્ ।
લોકેશં પરમેશં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 2 ॥

ત્રૈવિષ્ટપરિપુવીરઘ્નં ક્ષિતિભારઘ્નં ભવરોગઘ્નમ્ ।
કૈવલ્યં નવનીતાહારમનાહારં ભુવનાહારમ્ ।
વૈમલ્યસ્ફુટચેતોવૃત્તિવિશેષાભાસમનાભાસમ્ ।
શૈવં કેવલશાંતં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 3 ॥

ગોપાલં પ્રભુલીલાવિગ્રહગોપાલં કુલગોપાલમ્ ।
ગોપીખેલનગોવર્ધનધૃતિલીલાલાલિતગોપાલમ્ ।
ગોભિર્નિગદિત ગોવિંદસ્ફુટનામાનં બહુનામાનમ્ ।
ગોપીગોચરદૂરં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 4 ॥

ગોપીમંડલગોષ્ઠીભેદં ભેદાવસ્થમભેદાભમ્ ।
શશ્વદ્ગોખુરનિર્ધૂતોદ્ગત ધૂળીધૂસરસૌભાગ્યમ્ ।
શ્રદ્ધાભક્તિગૃહીતાનંદમચિંત્યં ચિંતિતસદ્ભાવમ્ ।
ચિંતામણિમહિમાનં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 5 ॥

સ્નાનવ્યાકુલયોષિદ્વસ્ત્રમુપાદાયાગમુપારૂઢમ્ ।
વ્યાદિત્સંતીરથ દિગ્વસ્ત્રા દાતુમુપાકર્ષંતં તાઃ
નિર્ધૂતદ્વયશોકવિમોહં બુદ્ધં બુદ્ધેરંતસ્થમ્ ।
સત્તામાત્રશરીરં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 6 ॥

કાંતં કારણકારણમાદિમનાદિં કાલધનાભાસમ્ ।
કાળિંદીગતકાલિયશિરસિ સુનૃત્યંતમ્ મુહુરત્યંતં ।
કાલં કાલકલાતીતં કલિતાશેષં કલિદોષઘ્નમ્ ।
કાલત્રયગતિહેતું પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 7 ॥

બૃંદાવનભુવિ બૃંદારકગણબૃંદારાધિતવંદેહં ।
કુંદાભામલમંદસ્મેરસુધાનંદં સુહૃદાનંદં ।
વંદ્યાશેષ મહામુનિ માનસ વંદ્યાનંદપદદ્વંદ્વમ્ ।
વંદ્યાશેષગુણાબ્ધિં પ્રણમત ગોવિંદં પરમાનંદમ્ ॥ 8 ॥

ગોવિંદાષ્ટકમેતદધીતે ગોવિંદાર્પિતચેતા યઃ ।
ગોવિંદાચ્યુત માધવ વિષ્ણો ગોકુલનાયક કૃષ્ણેતિ ।
ગોવિંદાંઘ્રિ સરોજધ્યાનસુધાજલધૌતસમસ્તાઘઃ ।
ગોવિંદં પરમાનંદામૃતમંતસ્થં સ તમભ્યેતિ ॥

ઇતિ શ્રી શંકરાચાર્ય વિરચિત શ્રીગોવિંદાષ્ટકં સમાપ્તં

********

Leave a Comment