[ഗോവിംദാഷ്ടകമ്] ᐈ Govindashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Govindashtakam Stotram Malayalam Lyrics സത്യം ജ്ഞാനമനംതം നിത്യമനാകാശം പരമാകാശമ് ।ഗോഷ്ഠപ്രാംഗണരിംഖണലോലമനായാസം പരമായാസമ് ।മായാകല്പിതനാനാകാരമനാകാരം ഭുവനാകാരമ് ।ക്ഷ്മാമാനാഥമനാഥം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 1 ॥ മൃത്സ്നാമത്സീഹേതി യശോദാതാഡനശൈശവ സംത്രാസമ് ।വ്യാദിതവക്ത്രാലോകിതലോകാലോകചതുര്ദശലോകാലിമ് ।ലോകത്രയപുരമൂലസ്തംഭം ലോകാലോകമനാലോകമ് ।ലോകേശം പരമേശം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 2 ॥ ത്രൈവിഷ്ടപരിപുവീരഘ്നം ക്ഷിതിഭാരഘ്നം ഭവരോഗഘ്നമ് ।കൈവല്യം നവനീതാഹാരമനാഹാരം ഭുവനാഹാരമ് ।വൈമല്യസ്ഫുടചേതോവൃത്തിവിശേഷാഭാസമനാഭാസമ് ।ശൈവം കേവലശാംതം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 3 ॥ ഗോപാലം പ്രഭുലീലാവിഗ്രഹഗോപാലം കുലഗോപാലമ് ।ഗോപീഖേലനഗോവര്ധനധൃതിലീലാലാലിതഗോപാലമ് ।ഗോഭിര്നിഗദിത ഗോവിംദസ്ഫുടനാമാനം ബഹുനാമാനമ് … Read more