[ഗോവിംദാഷ്ടകമ്] ᐈ Govindashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Govindashtakam Stotram Malayalam Lyrics

സത്യം ജ്ഞാനമനംതം നിത്യമനാകാശം പരമാകാശമ് ।
ഗോഷ്ഠപ്രാംഗണരിംഖണലോലമനായാസം പരമായാസമ് ।
മായാകല്പിതനാനാകാരമനാകാരം ഭുവനാകാരമ് ।
ക്ഷ്മാമാനാഥമനാഥം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 1 ॥

മൃത്സ്നാമത്സീഹേതി യശോദാതാഡനശൈശവ സംത്രാസമ് ।
വ്യാദിതവക്ത്രാലോകിതലോകാലോകചതുര്ദശലോകാലിമ് ।
ലോകത്രയപുരമൂലസ്തംഭം ലോകാലോകമനാലോകമ് ।
ലോകേശം പരമേശം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 2 ॥

ത്രൈവിഷ്ടപരിപുവീരഘ്നം ക്ഷിതിഭാരഘ്നം ഭവരോഗഘ്നമ് ।
കൈവല്യം നവനീതാഹാരമനാഹാരം ഭുവനാഹാരമ് ।
വൈമല്യസ്ഫുടചേതോവൃത്തിവിശേഷാഭാസമനാഭാസമ് ।
ശൈവം കേവലശാംതം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 3 ॥

ഗോപാലം പ്രഭുലീലാവിഗ്രഹഗോപാലം കുലഗോപാലമ് ।
ഗോപീഖേലനഗോവര്ധനധൃതിലീലാലാലിതഗോപാലമ് ।
ഗോഭിര്നിഗദിത ഗോവിംദസ്ഫുടനാമാനം ബഹുനാമാനമ് ।
ഗോപീഗോചരദൂരം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 4 ॥

ഗോപീമംഡലഗോഷ്ഠീഭേദം ഭേദാവസ്ഥമഭേദാഭമ് ।
ശശ്വദ്ഗോഖുരനിര്ധൂതോദ്ഗത ധൂളീധൂസരസൌഭാഗ്യമ് ।
ശ്രദ്ധാഭക്തിഗൃഹീതാനംദമചിംത്യം ചിംതിതസദ്ഭാവമ് ।
ചിംതാമണിമഹിമാനം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 5 ॥

സ്നാനവ്യാകുലയോഷിദ്വസ്ത്രമുപാദായാഗമുപാരൂഢമ് ।
വ്യാദിത്സംതീരഥ ദിഗ്വസ്ത്രാ ദാതുമുപാകര്ഷംതം താഃ
നിര്ധൂതദ്വയശോകവിമോഹം ബുദ്ധം ബുദ്ധേരംതസ്ഥമ് ।
സത്താമാത്രശരീരം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 6 ॥

കാംതം കാരണകാരണമാദിമനാദിം കാലധനാഭാസമ് ।
കാളിംദീഗതകാലിയശിരസി സുനൃത്യംതമ് മുഹുരത്യംതം ।
കാലം കാലകലാതീതം കലിതാശേഷം കലിദോഷഘ്നമ് ।
കാലത്രയഗതിഹേതും പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 7 ॥

ബൃംദാവനഭുവി ബൃംദാരകഗണബൃംദാരാധിതവംദേഹം ।
കുംദാഭാമലമംദസ്മേരസുധാനംദം സുഹൃദാനംദം ।
വംദ്യാശേഷ മഹാമുനി മാനസ വംദ്യാനംദപദദ്വംദ്വമ് ।
വംദ്യാശേഷഗുണാബ്ധിം പ്രണമത ഗോവിംദം പരമാനംദമ് ॥ 8 ॥

ഗോവിംദാഷ്ടകമേതദധീതേ ഗോവിംദാര്പിതചേതാ യഃ ।
ഗോവിംദാച്യുത മാധവ വിഷ്ണോ ഗോകുലനായക കൃഷ്ണേതി ।
ഗോവിംദാംഘ്രി സരോജധ്യാനസുധാജലധൌതസമസ്താഘഃ ।
ഗോവിംദം പരമാനംദാമൃതമംതസ്ഥം സ തമഭ്യേതി ॥

ഇതി ശ്രീ ശംകരാചാര്യ വിരചിത ശ്രീഗോവിംദാഷ്ടകം സമാപ്തം

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *