[கோ3விந்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Govindashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Govindashtakam Stotram Tamil Lyrics ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் நித்யமநாகாஶம் பரமாகாஶம் ।கோ3ஷ்ட2ப்ராங்க3ணரிங்க3ணலோலமநாயாஸம் பரமாயாஸம் ।மாயாகல்பிதநாநாகாரமநாகாரம் பு4வநாகாரம் ।க்ஷ்மாமாநாத2மநாத2ம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 1 ॥ ம்ருத்ஸ்நாமத்ஸீஹேதி யஶோதா3தாட3நஶைஶவ ஸந்த்ராஸம் ।வ்யாதி3தவக்த்ராலோகிதலோகாலோகசதுர்த3ஶலோகாலிம் ।லோகத்ரயபுரமூலஸ்தம்ப4ம் லோகாலோகமநாலோகம் ।லோகேஶம் பரமேஶம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 2 ॥ த்ரைவிஷ்டபரிபுவீரக்4நம் க்ஷிதிபா4ரக்4நம் ப4வரோக3க்4நம் ।கைவல்யம் நவநீதாஹாரமநாஹாரம் பு4வநாஹாரம் ।வைமல்யஸ்பு2டசேதோவ்ருத்திவிஶேஷாபா4ஸமநாபா4ஸம் ।ஶைவம் கேவலஶாந்தம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 3 ॥ கோ3பாலம் ப்ரபு4லீலாவிக்3ரஹகோ3பாலம் குலகோ3பாலம் ।கோ3பீகே2லநகோ3வர்த4நத்4ருதிலீலாலாலிதகோ3பாலம் ।கோ3பி4ர்நிக3தி3த கோ3விந்த3ஸ்பு2டநாமாநம் ப3ஹுநாமாநம் … Read more