[கோ3விந்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Govindashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Govindashtakam Stotram Tamil Lyrics

ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் நித்யமநாகாஶம் பரமாகாஶம் ।
கோ3ஷ்ட2ப்ராங்க3ணரிங்க3ணலோலமநாயாஸம் பரமாயாஸம் ।
மாயாகல்பிதநாநாகாரமநாகாரம் பு4வநாகாரம் ।
க்ஷ்மாமாநாத2மநாத2ம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 1 ॥

ம்ருத்ஸ்நாமத்ஸீஹேதி யஶோதா3தாட3நஶைஶவ ஸந்த்ராஸம் ।
வ்யாதி3தவக்த்ராலோகிதலோகாலோகசதுர்த3ஶலோகாலிம் ।
லோகத்ரயபுரமூலஸ்தம்ப4ம் லோகாலோகமநாலோகம் ।
லோகேஶம் பரமேஶம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 2 ॥

த்ரைவிஷ்டபரிபுவீரக்4நம் க்ஷிதிபா4ரக்4நம் ப4வரோக3க்4நம் ।
கைவல்யம் நவநீதாஹாரமநாஹாரம் பு4வநாஹாரம் ।
வைமல்யஸ்பு2டசேதோவ்ருத்திவிஶேஷாபா4ஸமநாபா4ஸம் ।
ஶைவம் கேவலஶாந்தம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 3 ॥

கோ3பாலம் ப்ரபு4லீலாவிக்3ரஹகோ3பாலம் குலகோ3பாலம் ।
கோ3பீகே2லநகோ3வர்த4நத்4ருதிலீலாலாலிதகோ3பாலம் ।
கோ3பி4ர்நிக3தி3த கோ3விந்த3ஸ்பு2டநாமாநம் ப3ஹுநாமாநம் ।
கோ3பீகோ3சரதூ3ரம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 4 ॥

கோ3பீமண்ட3லகோ3ஷ்டீ2பே43ம் பே4தா3வஸ்த2மபே4தா34ம் ।
ஶஶ்வத்3கோ3கு2ரநிர்தூ4தோத்33த தூ4ல்தீ3தூ4ஸரஸௌபா4க்3யம் ।
ஶ்ரத்3தா44க்திக்3ருஹீதாநந்த3மசிந்த்யம் சிந்திதஸத்3பா4வம் ।
சிந்தாமணிமஹிமாநம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 5 ॥

ஸ்நாநவ்யாகுலயோஷித்3வஸ்த்ரமுபாதா3யாக3முபாரூட4ம் ।
வ்யாதி3த்ஸந்தீரத2 தி3க்3வஸ்த்ரா தா3துமுபாகர்ஷந்தம் தா:
நிர்தூ4தத்3வயஶோகவிமோஹம் பு3த்34ம் பு3த்3தே4ரந்தஸ்த2ம் ।
ஸத்தாமாத்ரஶரீரம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 6 ॥

காந்தம் காரணகாரணமாதி3மநாதி3ம் காலத4நாபா4ஸம் ।
கால்தி3ந்தீ33தகாலியஶிரஸி ஸுந்ருத்யந்தம் முஹுரத்யந்தம் ।
காலம் காலகலாதீதம் கலிதாஶேஷம் கலிதோ3ஷக்4நம் ।
காலத்ரயக3திஹேதும் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 7 ॥

ப்3ருந்தா3வநபு4வி ப்3ருந்தா3ரகக3ணப்3ருந்தா3ராதி4தவந்தே3ஹம் ।
குந்தா3பா4மலமந்த3ஸ்மேரஸுதா4நந்த3ம் ஸுஹ்ருதா3நந்த3ம் ।
வந்த்3யாஶேஷ மஹாமுநி மாநஸ வந்த்3யாநந்த3பத3த்3வந்த்3வம் ।
வந்த்3யாஶேஷகு3ணாப்3தி4ம் ப்ரணமத கோ3விந்த3ம் பரமாநந்த3ம் ॥ 8 ॥

கோ3விந்தா3ஷ்டகமேதத3தீ4தே கோ3விந்தா3ர்பிதசேதா ய: ।
கோ3விந்தா3ச்யுத மாத4வ விஷ்ணோ கோ3குலநாயக க்ருஷ்ணேதி ।
கோ3விந்தா3ங்க்4ரி ஸரோஜத்4யாநஸுதா4ஜலதௌ4தஸமஸ்தாக:4 ।
கோ3விந்த3ம் பரமாநந்தா3ம்ருதமந்தஸ்த2ம் ஸ தமப்4யேதி ॥

இதி ஶ்ரீ ஶங்கராசார்ய விரசித ஶ்ரீகோ3விந்தா3ஷ்டகம் ஸமாப்தம்

********

Leave a Comment