[ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ] ᐈ Brihaspati/Guru Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Kannada ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ,ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ,ಗಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ,ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ಧ್ಯಾನಂಅಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸುರಪೂಜಿತಂ ।ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ॥ ಅಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುರುಃ ।ಕರ್ಣೌ ಸುರಗುರುಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ॥ 1 ॥ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ನಾಸಂ ಮೇ ವೇದಪಾರಗಃ … Read more