[ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ] ᐈ Brihaspati/Guru Kavacham Lyrics In Kannada Pdf

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Kannada

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಈಶ್ವರ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದೇವತಾ,
ಗಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ,
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸುರಪೂಜಿತಂ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ॥

ಅಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ
ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುರುಃ ।
ಕರ್ಣೌ ಸುರಗುರುಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ॥ 1 ॥

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ನಾಸಂ ಮೇ ವೇದಪಾರಗಃ ।
ಮುಖಂ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ದೇವತಾಗುರುಃ ॥ 2 ॥

ಭುಜಾ ವಂಗೀರಸಃ ಪಾತು ಕರೌ ಪಾತು ಶುಭಪ್ರದಃ ।
ಸ್ತನೌ ಮೇ ಪಾತು ವಾಗೀಶಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ॥ 3 ॥

ನಾಭಿಂ ದೇವಗುರುಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುಖಪ್ರದಃ ।
ಕಟಿಂ ಪಾತು ಜಗದ್ವಂದ್ಯಃ ಊರೂ ಮೇ ಪಾತು ವಾಕ್ಪತಿಃ ॥ 4 ॥

ಜಾನುಜಂಘೇ ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ಪಾದೌ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸದಾ ।
ಅನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಸರ್ವತೋ ಗುರುಃ ॥ 5 ॥

ಫಲಶೃತಿಃ
ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಂ ॥

********

Leave a Comment