[ബൃഹസ്പതി കവചമ്] ᐈ Brihaspati/Guru Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Malayalam അസ്യ ശ്രീബൃഹസ്പതി കവചമഹാ മംത്രസ്യ, ഈശ്വര ഋഷിഃ,അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ബൃഹസ്പതിര്ദേവതാ,ഗം ബീജം, ശ്രീം ശക്തിഃ, ക്ലീം കീലകമ്,ബൃഹസ്പതി പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ ധ്യാനമ്അഭീഷ്ടഫലദം വംദേ സര്വജ്ഞം സുരപൂജിതമ് ।അക്ഷമാലാധരം ശാംതം പ്രണമാമി ബൃഹസ്പതിമ് ॥ അഥ ബൃഹസ്പതി കവചമ്ബൃഹസ്പതിഃ ശിരഃ പാതു ലലാടം പാതു മേ ഗുരുഃ ।കര്ണൌ സുരഗുരുഃ പാതു നേത്രേ മേഭീഷ്ടദായകഃ ॥ 1 ॥ ജിഹ്വാം പാതു സുരാചാര്യഃ നാസം മേ വേദപാരഗഃ … Read more