[ಶ್ರೀ ಹನುಮದಷ್ಟಕಂ] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Kannada ಶ್ರೀರಘುರಾಜಪದಾಬ್ಜನಿಕೇತನ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಮಂಗಳರಾಶೇಚಂಡಮಹಾಭುಜದಂಡ ಸುರಾರಿವಿಖಂಡನಪಂಡಿತ ಪಾಹಿ ದಯಾಳೋ ।ಪಾತಕಿನಂ ಚ ಸಮುದ್ಧರ ಮಾಂ ಮಹತಾಂ ಹಿ ಸತಾಮಪಿ ಮಾನಮುದಾರಂತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 1 ॥ ಸಂಸೃತಿತಾಪಮಹಾನಲದಗ್ಧತನೂರುಹಮರ್ಮತನೋರತಿವೇಲಂಪುತ್ರಧನಸ್ವಜನಾತ್ಮಗೃಹಾದಿಷು ಸಕ್ತಮತೇರತಿಕಿಲ್ಬಿಷಮೂರ್ತೇಃ ।ಕೇನಚಿದಪ್ಯಮಲೇನ ಪುರಾಕೃತಪುಣ್ಯಸುಪುಂಜಲವೇನ ವಿಭೋ ವೈತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 2 ॥ ಸಂಸೃತಿಕೂಪಮನಲ್ಪಮಘೋರನಿದಾಘನಿದಾನಮಜಸ್ರಮಶೇಷಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುದುಃಖಸಹಸ್ರಭುಜಂಗವಿಷೈಕಸಮಾಕುಲಸರ್ವತನೋರ್ಮೇ ।ಘೋರಮಹಾಕೃಪಣಾಪದಮೇವ ಗತಸ್ಯ ಹರೇ ಪತಿತಸ್ಯ ಭವಾಬ್ಧೌತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ … Read more