[ಶ್ರೀ ಹನುಮದಷ್ಟಕಂ] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Kannada

ಶ್ರೀರಘುರಾಜಪದಾಬ್ಜನಿಕೇತನ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಮಂಗಳರಾಶೇ
ಚಂಡಮಹಾಭುಜದಂಡ ಸುರಾರಿವಿಖಂಡನಪಂಡಿತ ಪಾಹಿ ದಯಾಳೋ ।
ಪಾತಕಿನಂ ಚ ಸಮುದ್ಧರ ಮಾಂ ಮಹತಾಂ ಹಿ ಸತಾಮಪಿ ಮಾನಮುದಾರಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 1 ॥

ಸಂಸೃತಿತಾಪಮಹಾನಲದಗ್ಧತನೂರುಹಮರ್ಮತನೋರತಿವೇಲಂ
ಪುತ್ರಧನಸ್ವಜನಾತ್ಮಗೃಹಾದಿಷು ಸಕ್ತಮತೇರತಿಕಿಲ್ಬಿಷಮೂರ್ತೇಃ ।
ಕೇನಚಿದಪ್ಯಮಲೇನ ಪುರಾಕೃತಪುಣ್ಯಸುಪುಂಜಲವೇನ ವಿಭೋ ವೈ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 2 ॥

ಸಂಸೃತಿಕೂಪಮನಲ್ಪಮಘೋರನಿದಾಘನಿದಾನಮಜಸ್ರಮಶೇಷಂ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುದುಃಖಸಹಸ್ರಭುಜಂಗವಿಷೈಕಸಮಾಕುಲಸರ್ವತನೋರ್ಮೇ ।
ಘೋರಮಹಾಕೃಪಣಾಪದಮೇವ ಗತಸ್ಯ ಹರೇ ಪತಿತಸ್ಯ ಭವಾಬ್ಧೌ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 3 ॥

ಸಂಸೃತಿಸಿಂಧುವಿಶಾಲಕರಾಲಮಹಾಬಲಕಾಲಝಷಗ್ರಸನಾರ್ತಂ
ವ್ಯಗ್ರಸಮಗ್ರಧಿಯಂ ಕೃಪಣಂ ಚ ಮಹಾಮದನಕ್ರಸುಚಕ್ರಹೃತಾಸುಂ ।
ಕಾಲಮಹಾರಸನೋರ್ಮಿನಿಪೀಡಿತಮುದ್ಧರ ದೀನಮನನ್ಯಗತಿಂ ಮಾಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 4 ॥

ಸಂಸೃತಿಘೋರಮಹಾಗಹನೇ ಚರತೋ ಮಣಿರಂಜಿತಪುಣ್ಯಸುಮೂರ್ತೇಃ
ಮನ್ಮಥಭೀಕರಘೋರಮಹೋಗ್ರಮೃಗಪ್ರವರಾರ್ದಿತಗಾತ್ರಸುಸಂಧೇಃ ।
ಮತ್ಸರತಾಪವಿಶೇಷನಿಪೀಡಿತಬಾಹ್ಯಮತೇಶ್ಚ ಕಥಂ ಚಿದಮೇಯಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 5 ॥

ಸಂಸೃತಿವೃಕ್ಷಮನೇಕಶತಾಘನಿದಾನಮನಂತವಿಕರ್ಮಸುಶಾಖಂ
ದುಃಖಫಲಂ ಕರಣಾದಿಪಲಾಶಮನಂಗಸುಪುಷ್ಪಮಚಿಂತ್ಯಸುಮೂಲಂ ।
ತಂ ಹ್ಯಧಿರುಹ್ಯ ಹರೇ ಪತಿತಂ ಶರಣಾಗತಮೇವ ವಿಮೋಚಯ ಮೂಢಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 6 ॥

ಸಂಸೃತಿಪನ್ನಗವಕ್ತ್ರಭಯಂಕರದಂಷ್ಟ್ರಮಹಾವಿಷದಗ್ಧಶರೀರಂ
ಪ್ರಾಣವಿನಿರ್ಗಮಭೀತಿಸಮಾಕುಲಮಂದಮನಾಥಮತೀವ ವಿಷಣ್ಣಂ ।
ಮೋಹಮಹಾಕುಹರೇ ಪತಿತಂ ದಯಯೋದ್ಧರ ಮಾಮಜಿತೇಂದ್ರಿಯಕಾಮಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 7 ॥

ಇಂದ್ರಿಯನಾಮಕಚೋರಗಣೈರ್ಹೃತತತ್ತ್ವವಿವೇಕಮಹಾಧನರಾಶಿಂ
ಸಂಸೃತಿಜಾಲನಿಪಾತಿತಮೇವ ಮಹಾಬಲಿಭಿಶ್ಚ ವಿಖಂಡಿತಕಾಯಂ ।
ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಮನುತ್ತಮಮಾಶ್ರಿತಮಾಶು ಕಪೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಳೋ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಂ ॥ 8 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಮರುದ್ಗಣರುದ್ರಮಹೇಂದ್ರಕಿರೀಟಸುಕೋಟಿಲಸತ್ಪದಪೀಠಂ
ದಾಶರಥಿಂ ಜಪತಿ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲ ಏಷ ನಿಧಾಯ ಸದೈವ ಹೃದಬ್ಜೇ ।
ತಸ್ಯ ಹನೂಮತ ಏವ ಶಿವಂಕರಮಷ್ಟಕಮೇತದನಿಷ್ಟಹರಂ ವೈ
ಯಃ ಸತತಂ ಹಿ ಪಠೇತ್ಸ ನರೋ ಲಭತೇಽಚ್ಯುತರಾಮಪದಾಬ್ಜನಿವಾಸಂ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನಾಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯಾಽಚ್ಯುತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮದ್ದನುಮದಷ್ಟಕಂ ।

********

Leave a Comment