[ஶ்ரீ ஹனுமத3ஷ்டகம்] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Tamil ஶ்ரீரகு4ராஜபதா3ப்3ஜனிகேதன பங்கஜலோசன மங்க3ல்த3ராஶேசண்ட3மஹாபு4ஜத3ண்ட3 ஸுராரிவிக2ண்ட3னபண்டி3த பாஹி த3யால்தோ3 ।பாதகினம் ச ஸமுத்3த4ர மாம் மஹதாம் ஹி ஸதாமபி மானமுதா3ரம்த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 1 ॥ ஸம்ஸ்ருதிதாபமஹானலத3க்3த4தனூருஹமர்மதனோரதிவேலம்புத்ரத4னஸ்வஜனாத்மக்3ருஹாதி3ஷு ஸக்தமதேரதிகில்பி3ஷமூர்தே: ।கேனசித3ப்யமலேன புராக்ருதபுண்யஸுபுஞ்ஜலவேன விபோ4 வைத்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 2 ॥ ஸம்ஸ்ருதிகூபமனல்பமகோ4ரனிதா3க4னிதா3னமஜஸ்ரமஶேஷம்ப்ராப்ய ஸுது3:க2ஸஹஸ்ரபு4ஜங்க3விஷைகஸமாகுலஸர்வதனோர்மே ।கோ4ரமஹாக்ருபணாபத3மேவ க3தஸ்ய ஹரே பதிதஸ்ய ப4வாப்3தௌ4த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் … Read more