[ஶ்ரீ ஹனுமத3ஷ்டகம்] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Tamil

ஶ்ரீரகு4ராஜபதா3ப்3ஜனிகேதன பங்கஜலோசன மங்க3ல்த3ராஶே
சண்ட3மஹாபு4ஜத3ண்ட3 ஸுராரிவிக2ண்ட3னபண்டி3த பாஹி த3யால்தோ3 ।
பாதகினம் ச ஸமுத்34ர மாம் மஹதாம் ஹி ஸதாமபி மானமுதா3ரம்
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 1 ॥

ஸம்ஸ்ருதிதாபமஹானலத3க்34தனூருஹமர்மதனோரதிவேலம்
புத்ரத4னஸ்வஜனாத்மக்3ருஹாதி3ஷு ஸக்தமதேரதிகில்பி3ஷமூர்தே: ।
கேனசித3ப்யமலேன புராக்ருதபுண்யஸுபுஞ்ஜலவேன விபோ4 வை
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 2 ॥

ஸம்ஸ்ருதிகூபமனல்பமகோ4ரனிதா34னிதா3னமஜஸ்ரமஶேஷம்
ப்ராப்ய ஸுது3:க2ஸஹஸ்ரபு4ஜங்க3விஷைகஸமாகுலஸர்வதனோர்மே ।
கோ4ரமஹாக்ருபணாபத3மேவ க3தஸ்ய ஹரே பதிதஸ்ய ப4வாப்3தௌ4
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 3 ॥

ஸம்ஸ்ருதிஸின்து4விஶாலகராலமஹாப3லகாலஜ2ஷக்3ரஸனார்தம்
வ்யக்3ரஸமக்3ரதி4யம் க்ருபணம் ச மஹாமத3னக்ரஸுசக்ரஹ்ருதாஸும் ।
காலமஹாரஸனோர்மினிபீடி3தமுத்34ர தீ3னமனந்யக3திம் மாம்
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 4 ॥

ஸம்ஸ்ருதிகோ4ரமஹாக3ஹனே சரதோ மணிரஞ்ஜிதபுண்யஸுமூர்தே:
மன்மத2பீ4கரகோ4ரமஹோக்3ரம்ருக3ப்ரவரார்தி3தகா3த்ரஸுஸன்தே4: ।
மத்ஸரதாபவிஶேஷனிபீடி3தபா3ஹ்யமதேஶ்ச கத2ம் சித3மேயம்
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 5 ॥

ஸம்ஸ்ருதிவ்ருக்ஷமனேகஶதாக4னிதா3னமனந்தவிகர்மஸுஶாக2ம்
து3:க22லம் கரணாதி3பலாஶமனங்க3ஸுபுஷ்பமசின்த்யஸுமூலம் ।
தம் ஹ்யதி4ருஹ்ய ஹரே பதிதம் ஶரணாக3தமேவ விமோசய மூட4ம்
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 6 ॥

ஸம்ஸ்ருதிபன்னக3வக்த்ரப4யங்கரத3ம்ஷ்ட்ரமஹாவிஷத3க்34ஶரீரம்
ப்ராணவினிர்க3மபீ4திஸமாகுலமன்த3மனாத2மதீவ விஷண்ணம் ।
மோஹமஹாகுஹரே பதிதம் த3யயோத்34ர மாமஜிதேன்த்3ரியகாமம்
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 7 ॥

இன்த்3ரியனாமகசோரக3ணைர்ஹ்ருததத்த்வவிவேகமஹாத4னராஶிம்
ஸம்ஸ்ருதிஜாலனிபாதிதமேவ மஹாப3லிபி4ஶ்ச விக2ண்டி3தகாயம் ।
த்வத்பத3பத்3மமனுத்தமமாஶ்ரிதமாஶு கபீஶ்வர பாஹி க்ருபால்தோ3
த்வாம் பஜ4தோ மம தே3ஹி த3யாக4ன ஹே ஹனுமன் ஸ்வபதா3ம்பு3ஜதா3ஸ்யம் ॥ 8 ॥

ப்3ரஹ்மமருத்33ணருத்3ரமஹேன்த்3ரகிரீடஸுகோடிலஸத்பத3பீட2ம்
தா3ஶரதி2ம் ஜபதி க்ஷிதிமண்ட3ல ஏஷ நிதா4ய ஸதை3வ ஹ்ருத3ப்3ஜே ।
தஸ்ய ஹனூமத ஏவ ஶிவங்கரமஷ்டகமேதத3னிஷ்டஹரம் வை
ய: ஸததம் ஹி படே2த்ஸ நரோ லப4தேச்யுதராமபதா3ப்3ஜனிவாஸம் ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீ மது4ஸூத3னாஶ்ரம ஶிஷ்யாச்யுதவிரசிதம் ஶ்ரீமத்33னுமத3ஷ்டகம் ।

********

Leave a Comment