[ஹனும அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவல்தி3] ᐈ Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil ஓம் ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேயாய நம:ஓம் மஹாவீராய நம:ஓம் ஹனுமதே நம:ஓம் மாருதாத்மஜாய நம:ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதா3ய நம:ஓம் ஸீதாதே3வீமுத்3ராப்ரதா3யகாய நம:ஓம் அஶோகவனிகாச்சேத்ரே நம:ஓம் ஸர்வமாயாவிப4ஞ்ஜனாய நம:ஓம் ஸர்வப3ன்த4விமோக்த்ரே நம:ஓம் ரக்ஷோவித்4வம்ஸகாரகாயனம: (1௦)ஓம் வரவித்3யா பரிஹாராய நம:ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய நம:ஓம் பரமன்த்ர நிராகர்த்ரே நம:ஓம் பரமன்த்ர ப்ரபே4த3காய நம:ஓம் ஸர்வக்3ரஹ வினாஶினே நம:ஓம் பீ4மஸேன ஸஹாயக்ருதே நம:ஓம் ஸர்வது3:க2 ஹராய நம:ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே நம:ஓம் மனோஜவாய நம:ஓம் பாரிஜாத த்4ருமமூலஸ்தா2ய … Read more