[ஹனும அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவல்தி3] ᐈ Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

ஓம் ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேயாய நம:
ஓம் மஹாவீராய நம:
ஓம் ஹனுமதே நம:
ஓம் மாருதாத்மஜாய நம:
ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஸீதாதே3வீமுத்3ராப்ரதா3யகாய நம:
ஓம் அஶோகவனிகாச்சேத்ரே நம:
ஓம் ஸர்வமாயாவிப4ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் ஸர்வப3ன்த4விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ரக்ஷோவித்4வம்ஸகாரகாயனம: (1௦)
ஓம் வரவித்3யா பரிஹாராய நம:
ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய நம:
ஓம் பரமன்த்ர நிராகர்த்ரே நம:
ஓம் பரமன்த்ர ப்ரபே43காய நம:
ஓம் ஸர்வக்3ரஹ வினாஶினே நம:
ஓம் பீ4மஸேன ஸஹாயக்ருதே நம:
ஓம் ஸர்வது3:க2 ஹராய நம:
ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே நம:
ஓம் மனோஜவாய நம:
ஓம் பாரிஜாத த்4ருமமூலஸ்தா2ய நம: (2௦)
ஓம் ஸர்வமன்த்ர ஸ்வரூபவதே நம:
ஓம் ஸர்வதன்த்ர ஸ்வரூபிணே நம:
ஓம் ஸர்வயன்த்ராத்மகாய நம:
ஓம் கபீஶ்வராய நம:
ஓம் மஹாகாயாய நம:
ஓம் ஸர்வரோக3ஹராய நம:
ஓம் ப்ரப4வே நம:
ஓம் ப3லஸித்3தி4கராய நம:
ஓம் ஸர்வவித்3யாஸம்பத்ர்பதா3யகாய நம:
ஓம் கபிஸேனா நாயகாய நம: (3௦)
ஓம் ப4விஷ்யச்சதுரானநாய நம:
ஓம் குமார ப்3ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் ரத்னகுண்ட3ல தீ3ப்திமதே நம:
ஓம் ஸஞ்சலத்3வால ஸன்னத்34லம்ப3மான ஶிகோ2ஜ்ஜ்வலாய நம:
ஓம் க3ன்த4ர்வ வித்3யாதத்த்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் மஹாப3லபராக்ரமாய நம:
ஓம் காராக்3ருஹ விமோக்த்ரே நம:
ஓம் ஶ்ருங்க3லாப3ன்த4விமோசகாய நம:
ஓம் ஸாக3ரோத்தாரகாய நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம: (4௦)
ஓம் ராமதூ3தாய நம:
ஓம் ப்ரதாபவதே நம:
ஓம் வானராய நம:
ஓம் கேஸரீஸுதாய நம:
ஓம் ஸீதாஶோக நிவாரணாய நம:
ஓம் அஞ்ஜனா க3ர்ப4ஸம்பூ4தாய நம:
ஓம் பா3லார்க ஸத்3ருஶானநாய நம:
ஓம் விபீ4ஷண ப்ரியகராய நம:
ஓம் த3ஶக்3ரீவ குலான்தகாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராணதா3த்ரே நம: (5௦)
ஓம் வஜ்ரகாயாய நம:
ஓம் மஹாத்3யுதயே நம:
ஓம் சிரஞ்ஜீவினே நம:
ஓம் ராமப4க்தாய நம:
ஓம் தை3த்யகார்ய விகா4தகாய நம:
ஓம் அக்ஷஹன்த்ரே நம:
ஓம் காஞ்சனாபா4ய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் மஹாதபஸே நம:
ஓம் லங்கிணீப4ஞ்ஜனாய நம: (6௦)
ஓம் ஶ்ரீமதே நம:
ஓம் ஸிம்ஹிகாப்ராணப4ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் க3ன்த4மாத3ன ஶைலஸ்தா2ய நம:
ஓம் லங்காபுர விதா3ஹகாய நம:
ஓம் ஸுக்3ரீவ ஸசிவாய நம:
ஓம் தீ4ராய நம:
ஓம் ஶூராய நம:
ஓம் தை3த்யகுலான்தகாய நம:
ஓம் ஸுரார்சிதாய நம:
ஓம் மஹாதேஜஸே நம: (7௦)
ஓம் ராமசூடா3மணி ப்ரதா3ய நம:
ஓம் காமரூபிணே நம:
ஓம் ஶ்ரீ பிங்க3ல்தா3க்ஷாய நம:
ஓம் வார்தி4மைனாகபூஜிதாய நம:
ஓம் கப3ல்தீ3க்ருத மார்தாண்ட3மண்ட3லாய நம:
ஓம் விஜிதேன்த்3ரியாய நம:
ஓம் ராமஸுக்3ரீவ ஸன்தா4த்ரே நம:
ஓம் மஹாராவண மர்த3னாய நம:
ஓம் ஸ்ப2டிகாபா4ய நம:
ஓம் வாக3தீ4ஶாய நம: (8௦)
ஓம் நவவ்யாக்ருதி பண்டி3தாய நம:
ஓம் சதுர்பா3ஹவே நம:
ஓம் தீ3னப3ன்த4வே நம:
ஓம் மஹாத்மனே நம:
ஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் ஸஞ்ஜீவன நகா3ர்த்ரே நம:
ஓம் ஶுசயே நம:
ஓம் வாக்3மினே நம:
ஓம் த்3ருட4வ்ரதாய நம: (9௦)
ஓம் காலனேமி ப்ரமத2னாய நம:
ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாயனம:
ஓம் தா3ன்தாய நம:
ஓம் ஶான்தாய நம:
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம:
ஓம் ஶதகண்ட2 மதா3பஹ்ருதேனம:
ஓம் யோகி3னே நம:
ஓம் ராமகதா2லோலாய நம:
ஓம் ஸீதான்வேஷண பண்டி3தாய நம:
ஓம் வஜ்ரனகா2ய நம: (1௦௦)
ஓம் ருத்3ரவீர்ய ஸமுத்34வாய நம:
ஓம் இன்த்3ரஜித்ப்ரஹிதாமோக4 ப்3ரஹ்மாஸ்த்ரனிவாரகாய நம:
ஓம் பார்த2த்4வஜாக்3ர ஸம்வாஸினே நம:
ஓம் ஶரபஞ்ஜர பே43காய நம:
ஓம் த3ஶபா3ஹவே நம:
ஓம் லோகபூஜ்யாய நம:
ஓம் ஜாம்ப3வதீத்ப்ரீதிவர்த4னாய நம:
ஓம் ஸீதாஸமேத ஶ்ரீராமபாத3ஸேவாது3ரன்த4ராய நம: (1௦8)

********

Leave a Comment