[હનુમત્-પંચરત્નમ્] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Gujarati Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Gujarati વીતાખિલવિષયેચ્છં જાતાનંદાશ્રુપુલકમત્યચ્છમ્સીતાપતિ દૂતાદ્યં વાતાત્મજમદ્ય ભાવયે હૃદ્યમ્ ॥ 1 ॥ તરુણારુણમુખકમલં કરુણારસપૂરપૂરિતાપાંગમ્સંજીવનમાશાસે મંજુલમહિમાનમંજનાભાગ્યમ્ ॥ 2 ॥ શંબરવૈરિશરાતિગમંબુજદલ વિપુલલોચનોદારમ્કંબુગલમનિલદિષ્ટં બિંબજ્વલિતોષ્ઠમેકમવલંબે ॥ 3 ॥ દૂરીકૃતસીતાર્તિઃ પ્રકટીકૃતરામવૈભવસ્ફૂર્તિઃદારિતદશમુખકીર્તિઃ પુરતો મમ ભાતુ હનુમતો મૂર્તિઃ ॥ 4 ॥ વાનરનિકરાધ્યક્ષં દાનવકુલકુમુદરવિકરસદૃશમ્દીનજનાવનદીક્ષં પવનતપઃ પાકપુંજમદ્રાક્ષમ્ ॥ 5 ॥ એતત્પવનસુતસ્ય સ્તોત્રં યઃ પઠતિ પંચરત્નાખ્યમ્ચિરમિહ નિખિલાન્ભોગાન્ભુંક્ત્વા શ્રીરામભક્તિભાગ્ભવતિ ॥ 6 ॥ ********