[હનુમત્-પંચરત્નમ્] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Gujarati Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Gujarati

વીતાખિલવિષયેચ્છં જાતાનંદાશ્રુપુલકમત્યચ્છમ્
સીતાપતિ દૂતાદ્યં વાતાત્મજમદ્ય ભાવયે હૃદ્યમ્ ॥ 1 ॥

તરુણારુણમુખકમલં કરુણારસપૂરપૂરિતાપાંગમ્
સંજીવનમાશાસે મંજુલમહિમાનમંજનાભાગ્યમ્ ॥ 2 ॥

શંબરવૈરિશરાતિગમંબુજદલ વિપુલલોચનોદારમ્
કંબુગલમનિલદિષ્ટં બિંબજ્વલિતોષ્ઠમેકમવલંબે ॥ 3 ॥

દૂરીકૃતસીતાર્તિઃ પ્રકટીકૃતરામવૈભવસ્ફૂર્તિઃ
દારિતદશમુખકીર્તિઃ પુરતો મમ ભાતુ હનુમતો મૂર્તિઃ ॥ 4 ॥

વાનરનિકરાધ્યક્ષં દાનવકુલકુમુદરવિકરસદૃશમ્
દીનજનાવનદીક્ષં પવનતપઃ પાકપુંજમદ્રાક્ષમ્ ॥ 5 ॥

એતત્પવનસુતસ્ય સ્તોત્રં યઃ પઠતિ પંચરત્નાખ્યમ્
ચિરમિહ નિખિલાન્ભોગાન્ભુંક્ત્વા શ્રીરામભક્તિભાગ્ભવતિ ॥ 6 ॥

********

Leave a Comment