[ഹനുമത് പംചരത്നമ്] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Malayalam Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Malayalam വീതാഖിലവിഷയേച്ഛം ജാതാനംദാശ്രുപുലകമത്യച്ഛമ്സീതാപതി ദൂതാദ്യം വാതാത്മജമദ്യ ഭാവയേ ഹൃദ്യമ് ॥ 1 ॥ തരുണാരുണമുഖകമലം കരുണാരസപൂരപൂരിതാപാംഗമ്സംജീവനമാശാസേ മംജുലമഹിമാനമംജനാഭാഗ്യമ് ॥ 2 ॥ ശംബരവൈരിശരാതിഗമംബുജദല വിപുലലോചനോദാരമ്കംബുഗലമനിലദിഷ്ടം ബിംബജ്വലിതോഷ്ഠമേകമവലംബേ ॥ 3 ॥ ദൂരീകൃതസീതാര്തിഃ പ്രകടീകൃതരാമവൈഭവസ്ഫൂര്തിഃദാരിതദശമുഖകീര്തിഃ പുരതോ മമ ഭാതു ഹനുമതോ മൂര്തിഃ ॥ 4 ॥ വാനരനികരാധ്യക്ഷം ദാനവകുലകുമുദരവികരസദൃശമ്ദീനജനാവനദീക്ഷം പവനതപഃ പാകപുംജമദ്രാക്ഷമ് ॥ 5 ॥ ഏതത്പവനസുതസ്യ സ്തോത്രം യഃ പഠതി പംചരത്നാഖ്യമ്ചിരമിഹ നിഖിലാന്ഭോഗാന്ഭുംക്ത്വാ ശ്രീരാമഭക്തിഭാഗ്ഭവതി ॥ 6 ॥ ********