[ഹനുമത് പംചരത്നമ്] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Malayalam Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Malayalam

വീതാഖിലവിഷയേച്ഛം ജാതാനംദാശ്രുപുലകമത്യച്ഛമ്
സീതാപതി ദൂതാദ്യം വാതാത്മജമദ്യ ഭാവയേ ഹൃദ്യമ് ॥ 1 ॥

തരുണാരുണമുഖകമലം കരുണാരസപൂരപൂരിതാപാംഗമ്
സംജീവനമാശാസേ മംജുലമഹിമാനമംജനാഭാഗ്യമ് ॥ 2 ॥

ശംബരവൈരിശരാതിഗമംബുജദല വിപുലലോചനോദാരമ്
കംബുഗലമനിലദിഷ്ടം ബിംബജ്വലിതോഷ്ഠമേകമവലംബേ ॥ 3 ॥

ദൂരീകൃതസീതാര്തിഃ പ്രകടീകൃതരാമവൈഭവസ്ഫൂര്തിഃ
ദാരിതദശമുഖകീര്തിഃ പുരതോ മമ ഭാതു ഹനുമതോ മൂര്തിഃ ॥ 4 ॥

വാനരനികരാധ്യക്ഷം ദാനവകുലകുമുദരവികരസദൃശമ്
ദീനജനാവനദീക്ഷം പവനതപഃ പാകപുംജമദ്രാക്ഷമ് ॥ 5 ॥

ഏതത്പവനസുതസ്യ സ്തോത്രം യഃ പഠതി പംചരത്നാഖ്യമ്
ചിരമിഹ നിഖിലാന്ഭോഗാന്ഭുംക്ത്വാ ശ്രീരാമഭക്തിഭാഗ്ഭവതി ॥ 6 ॥

********

Leave a Comment