[ହନୁମତ୍ ପଂଚରତ୍ନମ୍] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Oriya/Odia ଵୀତାଖିଲଵିଷଯେଚ୍ଛଂ ଜାତାନଂଦାଶ୍ରୁପୁଲକମତ୍ଯଚ୍ଛମ୍ସୀତାପତି ଦୂତାଦ୍ଯଂ ଵାତାତ୍ମଜମଦ୍ଯ ଭାଵଯେ ହୃଦ୍ଯମ୍ ॥ 1 ॥ ତରୁଣାରୁଣମୁଖକମଲଂ କରୁଣାରସପୂରପୂରିତାପାଂଗମ୍ସଂଜୀଵନମାଶାସେ ମଂଜୁଲମହିମାନମଂଜନାଭାଗ୍ଯମ୍ ॥ 2 ॥ ଶଂବରଵୈରିଶରାତିଗମଂବୁଜଦଲ ଵିପୁଲଲୋଚନୋଦାରମ୍କଂବୁଗଲମନିଲଦିଷ୍ଟଂ ବିଂବଜ୍ଵଲିତୋଷ୍ଠମେକମଵଲଂବେ ॥ 3 ॥ ଦୂରୀକୃତସୀତାର୍ତିଃ ପ୍ରକଟୀକୃତରାମଵୈଭଵସ୍ଫୂର୍ତିଃଦାରିତଦଶମୁଖକୀର୍ତିଃ ପୁରତୋ ମମ ଭାତୁ ହନୁମତୋ ମୂର୍ତିଃ ॥ 4 ॥ ଵାନରନିକରାଧ୍ଯକ୍ଷଂ ଦାନଵକୁଲକୁମୁଦରଵିକରସଦୃଶମ୍ଦୀନଜନାଵନଦୀକ୍ଷଂ ପଵନତପଃ ପାକପୁଂଜମଦ୍ରାକ୍ଷମ୍ ॥ 5 ॥ ଏତତ୍ପଵନସୁତସ୍ଯ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଯଃ ପଠତି ପଂଚରତ୍ନାଖ୍ଯମ୍ଚିରମିହ ନିଖିଲାନ୍ଭୋଗାନ୍ଭୁଂକ୍ତ୍ଵା ଶ୍ରୀରାମଭକ୍ତିଭାଗ୍ଭଵତି ॥ 6 ॥ ********