[ହନୁମତ୍ ପଂଚରତ୍ନମ୍] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Oriya/Odia

ଵୀତାଖିଲଵିଷଯେଚ୍ଛଂ ଜାତାନଂଦାଶ୍ରୁପୁଲକମତ୍ଯଚ୍ଛମ୍
ସୀତାପତି ଦୂତାଦ୍ଯଂ ଵାତାତ୍ମଜମଦ୍ଯ ଭାଵଯେ ହୃଦ୍ଯମ୍ ॥ 1 ॥

ତରୁଣାରୁଣମୁଖକମଲଂ କରୁଣାରସପୂରପୂରିତାପାଂଗମ୍
ସଂଜୀଵନମାଶାସେ ମଂଜୁଲମହିମାନମଂଜନାଭାଗ୍ଯମ୍ ॥ 2 ॥

ଶଂବରଵୈରିଶରାତିଗମଂବୁଜଦଲ ଵିପୁଲଲୋଚନୋଦାରମ୍
କଂବୁଗଲମନିଲଦିଷ୍ଟଂ ବିଂବଜ୍ଵଲିତୋଷ୍ଠମେକମଵଲଂବେ ॥ 3 ॥

ଦୂରୀକୃତସୀତାର୍ତିଃ ପ୍ରକଟୀକୃତରାମଵୈଭଵସ୍ଫୂର୍ତିଃ
ଦାରିତଦଶମୁଖକୀର୍ତିଃ ପୁରତୋ ମମ ଭାତୁ ହନୁମତୋ ମୂର୍ତିଃ ॥ 4 ॥

ଵାନରନିକରାଧ୍ଯକ୍ଷଂ ଦାନଵକୁଲକୁମୁଦରଵିକରସଦୃଶମ୍
ଦୀନଜନାଵନଦୀକ୍ଷଂ ପଵନତପଃ ପାକପୁଂଜମଦ୍ରାକ୍ଷମ୍ ॥ 5 ॥

ଏତତ୍ପଵନସୁତସ୍ଯ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଯଃ ପଠତି ପଂଚରତ୍ନାଖ୍ଯମ୍
ଚିରମିହ ନିଖିଲାନ୍ଭୋଗାନ୍ଭୁଂକ୍ତ୍ଵା ଶ୍ରୀରାମଭକ୍ତିଭାଗ୍ଭଵତି ॥ 6 ॥

********

Leave a Comment