[ஹனுமத் பஞ்சரத்னம்] ᐈ Hanuman Pancharatnam Lyrics In Tamil Pdf

Hanuman Pancharatnam Lyrics In Tamil வீதாகி2லவிஷயேச்ச2ம் ஜாதானந்தா3ஶ்ருபுலகமத்யச்ச2ம்ஸீதாபதி தூ3தாத்3யம் வாதாத்மஜமத்3ய பா4வயே ஹ்ருத்3யம் ॥ 1 ॥ தருணாருணமுக2கமலம் கருணாரஸபூரபூரிதாபாங்க3ம்ஸஞ்ஜீவனமாஶாஸே மஞ்ஜுலமஹிமானமஞ்ஜனாபா4க்3யம் ॥ 2 ॥ ஶம்ப3ரவைரிஶராதிக3மம்பு3ஜத3ல விபுலலோசனோதா3ரம்கம்பு3க3லமனிலதி3ஷ்டம் பி3ம்பஜ3்வலிதோஷ்ட2மேகமவலம்பே3 ॥ 3 ॥ தூ3ரீக்ருதஸீதார்தி: ப்ரகடீக்ருதராமவைப4வஸ்பூ2ர்தி:தா3ரிதத3ஶமுக2கீர்தி: புரதோ மம பா4து ஹனுமதோ மூர்தி: ॥ 4 ॥ வானரனிகராத்4யக்ஷம் தா3னவகுலகுமுத3ரவிகரஸத்3ருஶம்தீ3னஜனாவனதீ3க்ஷம் பவனதப: பாகபுஞ்ஜமத்3ராக்ஷம் ॥ 5 ॥ ஏதத்பவனஸுதஸ்ய ஸ்தோத்ரம் ய: பட2தி பஞ்சரத்னாக்2யம்சிரமிஹ நிகி2லான்போ4கா3ன்பு4ங்க்த்வா ஶ்ரீராமப4க்திபா4க்3ப4வதி ॥ 6 ॥ ********