[જગન્નાથાષ્ટકમ્] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Gujarati કદાચિ ત્કાળિંદી તટવિપિનસંગીતકપરોમુદા ગોપીનારી વદનકમલાસ્વાદમધુપઃરમાશંભુબ્રહ્મા મરપતિગણેશાર્ચિતપદોજગન્નાથઃ સ્વામી નયનપથગામી ભવતુ મે ॥ 1 ॥ ભુજે સવ્યે વેણું શિરસિ શિખિપિંછં કટિતટેદુકૂલં નેત્રાંતે સહચર કટાક્ષં વિદધતેસદા શ્રીમદ્બૃંદા વનવસતિલીલાપરિચયોજગન્નાથઃ સ્વામી નયનપથગામી ભવતુ મે ॥ 2 ॥ મહાંભોધેસ્તીરે કનકરુચિરે નીલશિખરેવસન્પ્રાસાદાંત -સ્સહજબલભદ્રેણ બલિનાસુભદ્રામધ્યસ્થ સ્સકલસુરસેવાવસરદોજગન્નાથઃ સ્વામી નયનપથગામી ભવતુ મે ॥ 3 ॥ કથાપારાવારા સ્સજલજલદશ્રેણિરુચિરોરમાવાણીસૌમ સ્સુરદમલપદ્મોદ્ભવમુખૈઃસુરેંદ્રૈ રારાધ્યઃ શ્રુતિગણશિખાગીતચરિતોજગન્નાથઃ … Read more