[ജഗന്നാഥാഷ്ടകമ്] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Malayalam കദാചി ത്കാളിംദീ തടവിപിനസംഗീതകപരോമുദാ ഗോപീനാരീ വദനകമലാസ്വാദമധുപഃരമാശംഭുബ്രഹ്മാ മരപതിഗണേശാര്ചിതപദോജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 1 ॥ ഭുജേ സവ്യേ വേണും ശിരസി ശിഖിപിംഛം കടിതടേദുകൂലം നേത്രാംതേ സഹചര കടാക്ഷം വിദധതേസദാ ശ്രീമദ്ബൃംദാ വനവസതിലീലാപരിചയോജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 2 ॥ മഹാംഭോധേസ്തീരേ കനകരുചിരേ നീലശിഖരേവസന്പ്രാസാദാംത -സ്സഹജബലഭദ്രേണ ബലിനാസുഭദ്രാമധ്യസ്ഥ സ്സകലസുരസേവാവസരദോജഗന്നാഥഃ സ്വാമീ നയനപഥഗാമീ ഭവതു മേ ॥ 3 ॥ കഥാപാരാവാരാ സ്സജലജലദശ്രേണിരുചിരോരമാവാണീസൌമ സ്സുരദമലപദ്മോദ്ഭവമുഖൈഃസുരേംദ്രൈ രാരാധ്യഃ ശ്രുതിഗണശിഖാഗീതചരിതോജഗന്നാഥഃ … Read more

[জগন্নাথাষ্টকম্] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Bengali Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Bengali কদাচি ত্কালিংদী তটবিপিনসংগীতকপরোমুদা গোপীনারী বদনকমলাস্বাদমধুপঃরমাশংভুব্রহ্মা মরপতিগণেশার্চিতপদোজগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ॥ 1 ॥ ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিংছং কটিতটেদুকূলং নেত্রাংতে সহচর কটাক্ষং বিদধতেসদা শ্রীমদ্বৃংদা বনবসতিলীলাপরিচযোজগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ॥ 2 ॥ মহাংভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরেবসন্প্রাসাদাংত -স্সহজবলভদ্রেণ বলিনাসুভদ্রামধ্যস্থ স্সকলসুরসেবাবসরদোজগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে ॥ 3 ॥ কথাপারাবারা স্সজলজলদশ্রেণিরুচিরোরমাবাণীসৌম স্সুরদমলপদ্মোদ্ভবমুখৈঃসুরেংদ্রৈ রারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতোজগন্নাথঃ … Read more

[ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia କଦାଚି ତ୍କାଳିଂଦୀ ତଟଵିପିନସଂଗୀତକପରୋମୁଦା ଗୋପୀନାରୀ ଵଦନକମଲାସ୍ଵାଦମଧୁପଃରମାଶଂଭୁବ୍ରହ୍ମା ମରପତିଗଣେଶାର୍ଚିତପଦୋଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନଯନପଥଗାମୀ ଭଵତୁ ମେ ॥ 1 ॥ ଭୁଜେ ସଵ୍ଯେ ଵେଣୁଂ ଶିରସି ଶିଖିପିଂଛଂ କଟିତଟେଦୁକୂଲଂ ନେତ୍ରାଂତେ ସହଚର କଟାକ୍ଷଂ ଵିଦଧତେସଦା ଶ୍ରୀମଦ୍ବୃଂଦା ଵନଵସତିଲୀଲାପରିଚଯୋଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନଯନପଥଗାମୀ ଭଵତୁ ମେ ॥ 2 ॥ ମହାଂଭୋଧେସ୍ତୀରେ କନକରୁଚିରେ ନୀଲଶିଖରେଵସନ୍ପ୍ରାସାଦାଂତ -ସ୍ସହଜବଲଭଦ୍ରେଣ ବଲିନାସୁଭଦ୍ରାମଧ୍ଯସ୍ଥ ସ୍ସକଲସୁରସେଵାଵସରଦୋଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନଯନପଥଗାମୀ ଭଵତୁ ମେ ॥ 3 ॥ କଥାପାରାଵାରା ସ୍ସଜଲଜଲଦଶ୍ରେଣିରୁଚିରୋରମାଵାଣୀସୌମ ସ୍ସୁରଦମଲପଦ୍ମୋଦ୍ଭଵମୁଖୈଃସୁରେଂଦ୍ରୈ ରାରାଧ୍ଯଃ ଶ୍ରୁତିଗଣଶିଖାଗୀତଚରିତୋଜଗନ୍ନାଥଃ … Read more

[જગન્નાથાષ્ટકમ્] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Gujarati કદાચિ ત્કાળિંદી તટવિપિનસંગીતકપરોમુદા ગોપીનારી વદનકમલાસ્વાદમધુપઃરમાશંભુબ્રહ્મા મરપતિગણેશાર્ચિતપદોજગન્નાથઃ સ્વામી નયનપથગામી ભવતુ મે ॥ 1 ॥ ભુજે સવ્યે વેણું શિરસિ શિખિપિંછં કટિતટેદુકૂલં નેત્રાંતે સહચર કટાક્ષં વિદધતેસદા શ્રીમદ્બૃંદા વનવસતિલીલાપરિચયોજગન્નાથઃ સ્વામી નયનપથગામી ભવતુ મે ॥ 2 ॥ મહાંભોધેસ્તીરે કનકરુચિરે નીલશિખરેવસન્પ્રાસાદાંત -સ્સહજબલભદ્રેણ બલિનાસુભદ્રામધ્યસ્થ સ્સકલસુરસેવાવસરદોજગન્નાથઃ સ્વામી નયનપથગામી ભવતુ મે ॥ 3 ॥ કથાપારાવારા સ્સજલજલદશ્રેણિરુચિરોરમાવાણીસૌમ સ્સુરદમલપદ્મોદ્ભવમુખૈઃસુરેંદ્રૈ રારાધ્યઃ શ્રુતિગણશિખાગીતચરિતોજગન્નાથઃ … Read more

[ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Kannada ಕದಾಚಿ ತ್ಕಾಳಿಂದೀ ತಟವಿಪಿನಸಂಗೀತಕಪರೋಮುದಾ ಗೋಪೀನಾರೀ ವದನಕಮಲಾಸ್ವಾದಮಧುಪಃರಮಾಶಂಭುಬ್ರಹ್ಮಾ ಮರಪತಿಗಣೇಶಾರ್ಚಿತಪದೋಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ॥ 1 ॥ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ವೇಣುಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿಪಿಂಛಂ ಕಟಿತಟೇದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೇ ಸಹಚರ ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿದಧತೇಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್ಬೃಂದಾ ವನವಸತಿಲೀಲಾಪರಿಚಯೋಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ॥ 2 ॥ ಮಹಾಂಭೋಧೇಸ್ತೀರೇ ಕನಕರುಚಿರೇ ನೀಲಶಿಖರೇವಸನ್ಪ್ರಾಸಾದಾಂತ -ಸ್ಸಹಜಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಲಿನಾಸುಭದ್ರಾಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಸಕಲಸುರಸೇವಾವಸರದೋಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ॥ 3 ॥ ಕಥಾಪಾರಾವಾರಾ ಸ್ಸಜಲಜಲದಶ್ರೇಣಿರುಚಿರೋರಮಾವಾಣೀಸೌಮ ಸ್ಸುರದಮಲಪದ್ಮೋದ್ಭವಮುಖೈಃಸುರೇಂದ್ರೈ ರಾರಾಧ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಗಣಶಿಖಾಗೀತಚರಿತೋಜಗನ್ನಾಥಃ … Read more

[ஜக3ந்நாதா2ஷ்டகம்] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Tamil கதா3சி த்கால்தி3ந்தீ3 தடவிபிநஸங்கீ3தகபரோமுதா3 கோ3பீநாரீ வத3நகமலாஸ்வாத3மது4ப:ரமாஶம்பு4ப்3ரஹ்மா மரபதிக3ணேஶார்சிதபதோ3ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 1 ॥ பு4ஜே ஸவ்யே வேணும் ஶிரஸி ஶிகி2பிஞ்ச2ம் கடிதடேது3கூலம் நேத்ராந்தே ஸஹசர கடாக்ஷம் வித3த4தேஸதா3 ஶ்ரீமத்3ப்3ருந்தா3 வநவஸதிலீலாபரிசயோஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 2 ॥ மஹாம்போ4தே4ஸ்தீரே கநகருசிரே நீலஶிக2ரேவஸந்ப்ராஸாதா3ந்த -ஸ்ஸஹஜப3லப4த்3ரேண ப3லிநாஸுப4த்3ராமத்4யஸ்த2 ஸ்ஸகலஸுரஸேவாவஸரதோ3ஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 3 ॥ கதா2பாராவாரா ஸ்ஸஜலஜலத3ஶ்ரேணிருசிரோரமாவாணீஸௌம ஸ்ஸுரத3மலபத்3மோத்3ப4வமுகை2:ஸுரேந்த்3ரை ராராத்4ய: ஶ்ருதிக3ணஶிகா2கீ3தசரிதோஜக3ந்நாத:2 ஸ்வாமீ நயநபத2கா3மீ ப4வது மே ॥ 4 ॥ ரதா2ரூடோ4 க3ச்ச2 ந்பதி2 மில்த3ஙதபூ4தே3வபடலை:ஸ்துதிப்ராது3ர்பா4வம் ப்ரதிபத3 முபாகர்ண்ய … Read more

[జగన్నాథాష్టకం] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Telugu కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరోముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపఃరమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 1 ॥ భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటేదుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం విదధతేసదా శ్రీమద్బృందా వనవసతిలీలాపరిచయోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 2 ॥ మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరేవసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినాసుభద్రామధ్యస్థ స్సకలసురసేవావసరదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 3 ॥ కథాపారావారా స్సజలజలదశ్రేణిరుచిరోరమావాణీసౌమ స్సురదమలపద్మోద్భవముఖైఃసురేంద్రై రారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితోజగన్నాథః … Read more

[जगन्नाथाष्टकम्] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit कदाचि त्कालिन्दी तटविपिनसङ्गीतकपरोमुदा गोपीनारी वदनकमलास्वादमधुपःरमाशम्भुब्रह्मा मरपतिगणेशार्चितपदोजगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ 1 ॥ भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिञ्छं कटितटेदुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधतेसदा श्रीमद्बृन्दा वनवसतिलीलापरिचयोजगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ 2 ॥ महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरेवसन्प्रासादान्त -स्सहजबलभद्रेण बलिनासुभद्रामध्यस्थ स्सकलसुरसेवावसरदोजगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ 3 ॥ कथापारावारा स्सजलजलदश्रेणिरुचिरोरमावाणीसौम स्सुरदमलपद्मोद्भवमुखैःसुरेन्द्रै राराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितोजगन्नाथः … Read more

[Jagannatha Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In English kadaachi tkaalimdee tatavipinasamgeetakaparomudaa gopeenaaree vadanakamalaasvaadamadhupahramaashambhubrahmaa marapatiganeshaarchitapadojagannaathah svaamee nayanapathagaamee bhavatu me ॥ 1 ॥ bhuje savye venum shirasi shikhipimcham katitatedukoolam netraante sahachara kataakshham vidadhatesadaa shreemadbRRimdaa vanavasatileelaaparichayojagannaathah svaamee nayanapathagaamee bhavatu me ॥ 2 ॥ mahaambhodhesteere kanakaruchire neelashikharevasanpraasaadaamta -ssahajabalabhadrena balinaasubhadraamadhyastha ssakalasurasevaavasaradojagannaathah svaamee nayanapathagaamee bhavatu me ॥ 3 ॥ kathaapaaraavaaraa ssajalajaladashreniruchiroramaavaaneesauma ssuradamalapadmodbhavamukhaihsuremdrai raaraadhyah shrutiganashikhaageetacharitojagannaathah … Read more