[ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Kannada ಕದಾಚಿ ತ್ಕಾಳಿಂದೀ ತಟವಿಪಿನಸಂಗೀತಕಪರೋಮುದಾ ಗೋಪೀನಾರೀ ವದನಕಮಲಾಸ್ವಾದಮಧುಪಃರಮಾಶಂಭುಬ್ರಹ್ಮಾ ಮರಪತಿಗಣೇಶಾರ್ಚಿತಪದೋಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ॥ 1 ॥ ಭುಜೇ ಸವ್ಯೇ ವೇಣುಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿಪಿಂಛಂ ಕಟಿತಟೇದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೇ ಸಹಚರ ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿದಧತೇಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್ಬೃಂದಾ ವನವಸತಿಲೀಲಾಪರಿಚಯೋಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ॥ 2 ॥ ಮಹಾಂಭೋಧೇಸ್ತೀರೇ ಕನಕರುಚಿರೇ ನೀಲಶಿಖರೇವಸನ್ಪ್ರಾಸಾದಾಂತ -ಸ್ಸಹಜಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಲಿನಾಸುಭದ್ರಾಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಸಕಲಸುರಸೇವಾವಸರದೋಜಗನ್ನಾಥಃ ಸ್ವಾಮೀ ನಯನಪಥಗಾಮೀ ಭವತು ಮೇ ॥ 3 ॥ ಕಥಾಪಾರಾವಾರಾ ಸ್ಸಜಲಜಲದಶ್ರೇಣಿರುಚಿರೋರಮಾವಾಣೀಸೌಮ ಸ್ಸುರದಮಲಪದ್ಮೋದ್ಭವಮುಖೈಃಸುರೇಂದ್ರೈ ರಾರಾಧ್ಯಃ ಶ್ರುತಿಗಣಶಿಖಾಗೀತಚರಿತೋಜಗನ್ನಾಥಃ … Read more