[జగన్నాథాష్టకం] ᐈ Jagannatha Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Jagannatha Ashtakam Lyrics In Telugu కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరోముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపఃరమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 1 ॥ భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటేదుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం విదధతేసదా శ్రీమద్బృందా వనవసతిలీలాపరిచయోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 2 ॥ మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరేవసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినాసుభద్రామధ్యస్థ స్సకలసురసేవావసరదోజగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ॥ 3 ॥ కథాపారావారా స్సజలజలదశ్రేణిరుచిరోరమావాణీసౌమ స్సురదమలపద్మోద్భవముఖైఃసురేంద్రై రారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితోజగన్నాథః … Read more