[കാലഭൈരവാഷ്ടകമ്] ᐈ Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Kalabhairava Ashtakam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song

Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Malayalam ദേവരാജ സേവ്യമാന പാവനാംഘ്രി പംകജംവ്യാളയജ്ഞ സൂത്രമിംദു ശേഖരം കൃപാകരമ് ।നാരദാദി യോഗിബൃംദ വംദിതം ദിഗംബരംകാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 1 ॥ ഭാനുകോടി ഭാസ്വരം ഭവബ്ധിതാരകം പരംനീലകംഠ മീപ്സിതാര്ധ ദായകം ത്രിലോചനം ।കാലകാല മംബുജാക്ഷ മസ്തശൂന്യ മക്ഷരംകാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 2 ॥ ശൂലടംക പാശദംഡ പാണിമാദി കാരണംശ്യാമകായ മാദിദേവ മക്ഷരം നിരാമയമ് ।ഭീമവിക്രമം പ്രഭും വിചിത്ര താംഡവ പ്രിയംകാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 3 ॥ … Read more