[കാലഭൈരവാഷ്ടകമ്] ᐈ Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Malayalam

ദേവരാജ സേവ്യമാന പാവനാംഘ്രി പംകജം
വ്യാളയജ്ഞ സൂത്രമിംദു ശേഖരം കൃപാകരമ് ।
നാരദാദി യോഗിബൃംദ വംദിതം ദിഗംബരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 1 ॥

ഭാനുകോടി ഭാസ്വരം ഭവബ്ധിതാരകം പരം
നീലകംഠ മീപ്സിതാര്ധ ദായകം ത്രിലോചനം ।
കാലകാല മംബുജാക്ഷ മസ്തശൂന്യ മക്ഷരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 2 ॥

ശൂലടംക പാശദംഡ പാണിമാദി കാരണം
ശ്യാമകായ മാദിദേവ മക്ഷരം നിരാമയമ് ।
ഭീമവിക്രമം പ്രഭും വിചിത്ര താംഡവ പ്രിയം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 3 ॥

ഭുക്തി മുക്തി ദായകം പ്രശസ്തചാരു വിഗ്രഹം
ഭക്തവത്സലം സ്ഥിതം സമസ്തലോക വിഗ്രഹമ് ।
നിക്വണന്-മനോജ്ഞ ഹേമ കിംകിണീ ലസത്കടിം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 4 ॥

ധര്മസേതു പാലകം ത്വധര്മമാര്ഗ നാശകം
കര്മപാശ മോചകം സുശര്മ ദായകം വിഭുമ് ।
സ്വര്ണവര്ണ കേശപാശ Sഒഭിതാംഗ നിര്മലം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 5 ॥

രത്ന പാദുകാ പ്രഭാഭിരാമ പാദയുഗ്മകം
നിത്യ മദ്വിതീയ മിഷ്ട ദൈവതം നിരംജനമ് ।
മൃത്യുദര്പ നാശനം കരാളദംഷ്ട്ര ഭൂഷണം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 6 ॥

അട്ടഹാസ ഭിന്ന പദ്മജാംഡകോശ സംതതിം
ദൃഷ്ടിപാത നഷ്ടപാപ ജാലമുഗ്ര ശാസനമ് ।
അഷ്ടസിദ്ധി ദായകം കപാലമാലികാ ധരം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 7 ॥

ഭൂതസംഘ നായകം വിശാലകീര്തി ദായകം
കാശിവാസി ലോക പുണ്യപാപ ശോധകം വിഭുമ് ।
നീതിമാര്ഗ കോവിദം പുരാതനം ജഗത്പതിം
കാശികാപുരാധിനാഥ കാലഭൈരവം ഭജേ ॥ 8 ॥

കാലഭൈരവാഷ്ടകം പഠംതി യേ മനോഹരം
ജ്ഞാനമുക്തി സാധകം വിചിത്ര പുണ്യ വര്ധനമ് ।
ശോകമോഹ ലോഭദൈന്യ കോപതാപ നാശനം
തേ പ്രയാംതി കാലഭൈരവാംഘ്രി സന്നിധിം ധ്രുവമ് ॥

ഇതി ശ്രീമച്ചംകരാചാര്യ വിരചിതം കാലഭൈരവാഷ്ടകം സംപൂര്ണമ് ।

********

Also Read:

Leave a Comment