[காலபை4ரவாஷ்டகம்] ᐈ Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Kalabhairava Ashtakam lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song

Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Tamil தே3வராஜ ஸேவ்யமாந பாவநாங்க்4ரி பஂகஜம்வ்யால்த3யஜ்ஞ ஸூத்ரமிந்து3 ஶேக2ரம் க்ருபாகரம் ।நாரதா3தி3 யோகி3ப்3ருந்த3 வந்தி3தம் தி3க3ம்ப3ரம்காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 1 ॥ பா4நுகோடி பா4ஸ்வரம் ப4வப்3தி4தாரகம் பரம்நீலகண்ட2 மீப்ஸிதார்த4 தா3யகம் த்ரிலோசநம் ।காலகால மம்பு3ஜாக்ஷ மஸ்தஶூந்ய மக்ஷரம்காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 2 ॥ ஶூலடஂக பாஶத3ண்ட3 பாணிமாதி3 காரணம்ஶ்யாமகாய மாதி3தே3வ மக்ஷரம் நிராமயம் ।பீ4மவிக்ரமம் ப்ரபு4ம் விசித்ர தாண்ட3வ ப்ரியம்காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 3 ॥ பு4க்தி முக்தி தா3யகம் ப்ரஶஸ்தசாரு விக்3ரஹம்ப4க்தவத்ஸலம் ஸ்தி2தம் ஸமஸ்தலோக விக்3ரஹம் ।நிக்வணந்-மநோஜ்ஞ ஹேம … Read more