[காலபை4ரவாஷ்டகம்] ᐈ Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Tamil

தே3வராஜ ஸேவ்யமாந பாவநாங்க்4ரி பஂகஜம்
வ்யால்த3யஜ்ஞ ஸூத்ரமிந்து3 ஶேக2ரம் க்ருபாகரம் ।
நாரதா3தி3 யோகி3ப்3ருந்த3 வந்தி3தம் தி33ம்ப3ரம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 1 ॥

பா4நுகோடி பா4ஸ்வரம் ப4வப்3தி4தாரகம் பரம்
நீலகண்ட2 மீப்ஸிதார்த4 தா3யகம் த்ரிலோசநம் ।
காலகால மம்பு3ஜாக்ஷ மஸ்தஶூந்ய மக்ஷரம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 2 ॥

ஶூலடஂக பாஶத3ண்ட3 பாணிமாதி3 காரணம்
ஶ்யாமகாய மாதி3தே3வ மக்ஷரம் நிராமயம் ।
பீ4மவிக்ரமம் ப்ரபு4ம் விசித்ர தாண்ட3வ ப்ரியம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 3 ॥

பு4க்தி முக்தி தா3யகம் ப்ரஶஸ்தசாரு விக்3ரஹம்
4க்தவத்ஸலம் ஸ்தி2தம் ஸமஸ்தலோக விக்3ரஹம் ।
நிக்வணந்-மநோஜ்ஞ ஹேம கிஂகிணீ லஸத்கடிம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 4 ॥

4ர்மஸேது பாலகம் த்வத4ர்மமார்க3 நாஶகம்
கர்மபாஶ மோசகம் ஸுஶர்ம தா3யகம் விபு4ம் ।
ஸ்வர்ணவர்ண கேஶபாஶ Sஒபி4தாங்க3 நிர்மலம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 5 ॥

ரத்ந பாது3கா ப்ரபா4பி4ராம பாத3யுக்3மகம்
நித்ய மத்3விதீய மிஷ்ட தை3வதம் நிரஂஜநம் ।
ம்ருத்யுத3ர்ப நாஶநம் கரால்த33ம்ஷ்ட்ர பூ4ஷணம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 6 ॥

அட்டஹாஸ பி4ந்ந பத்3மஜாண்ட3கோஶ ஸந்ததிம்
த்3ருஷ்டிபாத நஷ்டபாப ஜாலமுக்3ர ஶாஸநம் ।
அஷ்டஸித்3தி4 தா3யகம் கபாலமாலிகா த4ரம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 7 ॥

பூ4தஸங்க4 நாயகம் விஶாலகீர்தி தா3யகம்
காஶிவாஸி லோக புண்யபாப ஶோத4கம் விபு4ம் ।
நீதிமார்க3 கோவித3ம் புராதநம் ஜக3த்பதிம்
காஶிகாபுராதி4நாத2 காலபை4ரவம் பஜ4ே ॥ 8 ॥

காலபை4ரவாஷ்டகம் பட2ந்தி யே மநோஹரம்
ஜ்ஞாநமுக்தி ஸாத4கம் விசித்ர புண்ய வர்த4நம் ।
ஶோகமோஹ லோப4தை3ந்ய கோபதாப நாஶநம்
தே ப்ரயாந்தி காலபை4ரவாங்க்4ரி ஸந்நிதி4ம் த்4ருவம் ॥

இதி ஶ்ரீமச்சஂகராசார்ய விரசிதம் காலபை4ரவாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

********

Also Read:

Leave a Comment