[કનકધારા સ્તોત્રમ્] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Gujarati વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદ કંદલંઅમંદાનંદ સંદોહ બંધુરં સિંધુરાનનમ્ અંગં હરેઃ પુલકભૂષણમાશ્રયંતીભૃંગાંગનેવ મુકુળાભરણં તમાલમ્ ।અંગીકૃતાખિલ વિભૂતિરપાંગલીલામાંગલ્યદાસ્તુ મમ મંગળદેવતાયાઃ ॥ 1 ॥ મુગ્ધા મુહુર્વિદધતી વદને મુરારેઃપ્રેમત્રપાપ્રણિહિતાનિ ગતાગતાનિ ।માલાદૃશોર્મધુકરીવ મહોત્પલે યાસા મે શ્રિયં દિશતુ સાગર સંભવા યાઃ ॥ 2 ॥ આમીલિતાક્ષમધિગ્યમ મુદા મુકુંદમ્આનંદકંદમનિમેષમનંગ તંત્રં ।આકેકરસ્થિતકનીનિકપક્ષ્મનેત્રંભૂત્યૈ ભવન્મમ ભુજંગ શયાંગના યાઃ ॥ 3 ॥ બાહ્વંતરે મધુજિતઃ … Read more