[કનકધારા સ્તોત્રમ્] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Gujarati

વંદે વંદારુ મંદારમિંદિરાનંદ કંદલં
અમંદાનંદ સંદોહ બંધુરં સિંધુરાનનમ્

અંગં હરેઃ પુલકભૂષણમાશ્રયંતી
ભૃંગાંગનેવ મુકુળાભરણં તમાલમ્ ।
અંગીકૃતાખિલ વિભૂતિરપાંગલીલા
માંગલ્યદાસ્તુ મમ મંગળદેવતાયાઃ ॥ 1 ॥

મુગ્ધા મુહુર્વિદધતી વદને મુરારેઃ
પ્રેમત્રપાપ્રણિહિતાનિ ગતાગતાનિ ।
માલાદૃશોર્મધુકરીવ મહોત્પલે યા
સા મે શ્રિયં દિશતુ સાગર સંભવા યાઃ ॥ 2 ॥

આમીલિતાક્ષમધિગ્યમ મુદા મુકુંદમ્
આનંદકંદમનિમેષમનંગ તંત્રં ।
આકેકરસ્થિતકનીનિકપક્ષ્મનેત્રં
ભૂત્યૈ ભવન્મમ ભુજંગ શયાંગના યાઃ ॥ 3 ॥

બાહ્વંતરે મધુજિતઃ શ્રિતકૌસ્તુભે યા
હારાવળીવ હરિનીલમયી વિભાતિ ।
કામપ્રદા ભગવતોઽપિ કટાક્ષમાલા
કળ્યાણમાવહતુ મે કમલાલયા યાઃ ॥ 4 ॥

કાલાંબુદાળિ લલિતોરસિ કૈટભારેઃ
ધારાધરે સ્ફુરતિ યા તટિદંગનેવ ।
માતુસ્સમસ્તજગતાં મહનીયમૂર્તિઃ
ભદ્રાણિ મે દિશતુ ભાર્ગવનંદના યાઃ ॥ 5 ॥

પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ ખલુ યત્પ્રભાવાત્
માંગલ્યભાજિ મધુમાથિનિ મન્મથેન ।
મય્યાપતેત્તદિહ મંથરમીક્ષણાર્થં
મંદાલસં ચ મકરાલય કન્યકા યાઃ ॥ 6 ॥

વિશ્વામરેંદ્ર પદ વિભ્રમ દાનદક્ષમ્
આનંદહેતુરધિકં મુરવિદ્વિષોઽપિ ।
ઈષન્નિષીદતુ મયિ ક્ષણમીક્ષણાર્થં
ઇંદીવરોદર સહોદરમિંદિરા યાઃ ॥ 7 ॥

ઇષ્ટા વિશિષ્ટમતયોપિ યયા દયાર્દ્ર
દૃષ્ટ્યા ત્રિવિષ્ટપપદં સુલભં લભંતે ।
દૃષ્ટિઃ પ્રહૃષ્ટ કમલોદર દીપ્તિરિષ્ટાં
પુષ્ટિં કૃષીષ્ટ મમ પુષ્કર વિષ્ટરા યાઃ ॥ 8 ॥

દદ્યાદ્દયાનુ પવનો દ્રવિણાંબુધારાં
અસ્મિન્નકિંચન વિહંગ શિશૌ વિષણ્ણે ।
દુષ્કર્મઘર્મમપનીય ચિરાય દૂરં
નારાયણ પ્રણયિની નયનાંબુવાહઃ ॥ 9 ॥

ગીર્દેવતેતિ ગરુડધ્વજ સુંદરીતિ
શાકંબરીતિ શશિશેખર વલ્લભેતિ ।
સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રળય કેળિષુ સંસ્થિતાયૈ
તસ્યૈ નમસ્ત્રિભુવનૈક ગુરોસ્તરુણ્યૈ ॥ 10 ॥

શ્રુત્યૈ નમોઽસ્તુ શુભકર્મ ફલપ્રસૂત્યૈ
રત્યૈ નમોઽસ્તુ રમણીય ગુણાર્ણવાયૈ ।
શક્ત્યૈ નમોઽસ્તુ શતપત્ર નિકેતનાયૈ
પુષ્ટ્યૈ નમોઽસ્તુ પુરુષોત્તમ વલ્લભાયૈ ॥ 11 ॥

નમોઽસ્તુ નાળીક નિભાનનાયૈ
નમોઽસ્તુ દુગ્ધોદધિ જન્મભૂમ્યૈ ।
નમોઽસ્તુ સોમામૃત સોદરાયૈ
નમોઽસ્તુ નારાયણ વલ્લભાયૈ ॥ 12 ॥

નમોઽસ્તુ હેમાંબુજ પીઠિકાયૈ
નમોઽસ્તુ ભૂમંડલ નાયિકાયૈ ।
નમોઽસ્તુ દેવાદિ દયાપરાયૈ
નમોઽસ્તુ શારંગાયુધ વલ્લભાયૈ ॥ 13 ॥

નમોઽસ્તુ દેવ્યૈ ભૃગુનંદનાયૈ
નમોઽસ્તુ વિષ્ણોરુરસિ સ્થિતાયૈ ।
નમોઽસ્તુ લક્ષ્મ્યૈ કમલાલયાયૈ
નમોઽસ્તુ દામોદર વલ્લભાયૈ ॥ 14 ॥

નમોઽસ્તુ કાંત્યૈ કમલેક્ષણાયૈ
નમોઽસ્તુ ભૂત્યૈ ભુવનપ્રસૂત્યૈ ।
નમોઽસ્તુ દેવાદિભિરર્ચિતાયૈ
નમોઽસ્તુ નંદાત્મજ વલ્લભાયૈ ॥ 15 ॥

સંપત્કરાણિ સકલેંદ્રિય નંદનાનિ
સામ્રાજ્ય દાનવિભવાનિ સરોરુહાક્ષિ ।
ત્વદ્વંદનાનિ દુરિતા હરણોદ્યતાનિ
મામેવ માતરનિશં કલયંતુ માન્યે ॥ 16 ॥

યત્કટાક્ષ સમુપાસના વિધિઃ
સેવકસ્ય સકલાર્થ સંપદઃ ।
સંતનોતિ વચનાંગ માનસૈઃ
ત્વાં મુરારિહૃદયેશ્વરીં ભજે ॥ 17 ॥

સરસિજનિલયે સરોજહસ્તે
ધવળતમાંશુક ગંધમાલ્યશોભે ।
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે
ત્રિભુવનભૂતિકરી પ્રસીદમહ્યં ॥ 18 ॥

દિગ્ઘસ્તિભિઃ કનક કુંભમુખાવસૃષ્ટ
સ્વર્વાહિની વિમલચારુજલાપ્લુતાંગીમ્ ।
પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનનીમશેષ
લોકધિનાથ ગૃહિણીમમૃતાબ્ધિપુત્રીં ॥ 19 ॥

કમલે કમલાક્ષ વલ્લભે ત્વં
કરુણાપૂર તરંગિતૈરપાંગૈઃ ।
અવલોકય મામકિંચનાનાં
પ્રથમં પાત્રમકૃતિમં દયાયાઃ ॥ 20 ॥

દેવિ પ્રસીદ જગદીશ્વરિ લોકમાતઃ
કળ્યાણગાત્રિ કમલેક્ષણ જીવનાથે ।
દારિદ્ર્યભીતિહૃદયં શરણાગતં માં
આલોકય પ્રતિદિનં સદયૈરપાંગૈઃ ॥ 21 ॥

સ્તુવંતિ યે સ્તુતિભિરમીભિરન્વહં
ત્રયીમયીં ત્રિભુવનમાતરં રમાં ।
ગુણાધિકા ગુરુતુર ભાગ્ય ભાગિનઃ
ભવંતિ તે ભુવિ બુધ ભાવિતાશયાઃ ॥ 22 ॥

સુવર્ણધારા સ્તોત્રં યચ્છંકરાચાર્ય નિર્મિતં
ત્રિસંધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં સ કુબેરસમો ભવેત્ ॥

********

Leave a Comment