[கநகதா4ரா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Tamil வந்தே3 வந்தா3ரு மந்தா3ரமிந்தி3ராநந்த3 கந்த3லம்அமந்தா3நந்த3 ஸந்தோ3ஹ ப3ந்து4ரம் ஸிந்து4ராநநம் அங்க3ம் ஹரே: புலகபூ4ஷணமாஶ்ரயந்தீப்4ருங்கா3ங்க3நேவ முகுல்தா3ப4ரணம் தமாலம் ।அங்கீ3க்ருதாகி2ல விபூ4திரபாங்க3லீலாமாங்க3ல்யதா3ஸ்து மம மங்க3ல்த3தே3வதாயா: ॥ 1 ॥ முக்3தா4 முஹுர்வித3த4தீ வத3நே முராரே:ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி க3தாக3தாநி ।மாலாத்3ருஶோர்மது4கரீவ மஹோத்பலே யாஸா மே ஶ்ரியம் தி3ஶது ஸாக3ர ஸம்ப4வா யா: ॥ 2 ॥ ஆமீலிதாக்ஷமதி4க்3யம முதா3 முகுந்த3ம்ஆநந்த3கந்த3மநிமேஷமநங்க3 தந்த்ரம் ।ஆகேகரஸ்தி2தகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம்பூ4த்யை ப4வந்மம பு4ஜங்க3 ஶயாங்க3நா யா: ॥ 3 ॥ பா3ஹ்வந்தரே மது4ஜித: ஶ்ரிதகௌஸ்துபே4 யாஹாராவல்தீ3வ ஹரிநீலமயீ விபா4தி ।காமப்ரதா3 ப4க3வதோபி கடாக்ஷமாலாகல்த்3யாணமாவஹது மே கமலாலயா … Read more