[கநகதா4ரா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Tamil

வந்தே3 வந்தா3ரு மந்தா3ரமிந்தி3ராநந்த3 கந்த3லம்
அமந்தா3நந்த3 ஸந்தோ3ஹ ப3ந்து4ரம் ஸிந்து4ராநநம்

அங்க3ம் ஹரே: புலகபூ4ஷணமாஶ்ரயந்தீ
ப்4ருங்கா3ங்க3நேவ முகுல்தா34ரணம் தமாலம் ।
அங்கீ3க்ருதாகி2ல விபூ4திரபாங்க3லீலா
மாங்க3ல்யதா3ஸ்து மம மங்க3ல்த3தே3வதாயா: ॥ 1 ॥

முக்3தா4 முஹுர்வித34தீ வத3நே முராரே:
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதாநி க3தாக3தாநி ।
மாலாத்3ருஶோர்மது4கரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் தி3ஶது ஸாக3ர ஸம்ப4வா யா: ॥ 2 ॥

ஆமீலிதாக்ஷமதி4க்3யம முதா3 முகுந்த3ம்
ஆநந்த3கந்த3மநிமேஷமநங்க3 தந்த்ரம் ।
ஆகேகரஸ்தி2தகநீநிகபக்ஷ்மநேத்ரம்
பூ4த்யை ப4வந்மம பு4ஜங்க3 ஶயாங்க3நா யா: ॥ 3 ॥

பா3ஹ்வந்தரே மது4ஜித: ஶ்ரிதகௌஸ்துபே4 யா
ஹாராவல்தீ3வ ஹரிநீலமயீ விபா4தி ।
காமப்ரதா3 ப43வதோபி கடாக்ஷமாலா
கல்த்3யாணமாவஹது மே கமலாலயா யா: ॥ 4 ॥

காலாம்பு3தா3ல்தி3 லலிதோரஸி கைடபா4ரே:
தா4ராத4ரே ஸ்பு2ரதி யா தடித3ங்க3நேவ ।
மாதுஸ்ஸமஸ்தஜக3தாம் மஹநீயமூர்தி:
4த்3ராணி மே தி3ஶது பா4ர்க3வநந்த3நா யா: ॥ 5 ॥

ப்ராப்தம் பத3ம் ப்ரத2மத: க2லு யத்ப்ரபா4வாத்
மாங்க3ல்யபா4ஜி மது4மாதி2நி மந்மதே2ந ।
மய்யாபதேத்ததி3ஹ மந்த2ரமீக்ஷணார்த2ம்
மந்தா3லஸம் ச மகராலய கந்யகா யா: ॥ 6 ॥

விஶ்வாமரேந்த்3ர பத3 விப்4ரம தா3நத3க்ஷம்
ஆநந்த3ஹேதுரதி4கம் முரவித்3விஷோபி ।
ஈஷந்நிஷீத3து மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த2ம்
இந்தீ3வரோத3ர ஸஹோத3ரமிந்தி3ரா யா: ॥ 7 ॥

இஷ்டா விஶிஷ்டமதயோபி யயா த3யார்த்3
த்3ருஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபத3ம் ஸுலப4ம் லப4ந்தே ।
த்3ருஷ்டி: ப்ரஹ்ருஷ்ட கமலோத3ர தீ3ப்திரிஷ்டாம்
புஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டரா யா: ॥ 8 ॥

3த்3யாத்33யாநு பவநோ த்3ரவிணாம்பு3தா4ராம்
அஸ்மிந்நகிஞ்சந விஹங்க3 ஶிஶௌ விஷண்ணே ।
து3ஷ்கர்மக4ர்மமபநீய சிராய தூ3ரம்
நாராயண ப்ரணயிநீ நயநாம்பு3வாஹ: ॥ 9 ॥

கீ3ர்தே3வதேதி க3ருட3த்4வஜ ஸுந்த3ரீதி
ஶாகம்ப3ரீதி ஶஶிஶேக2ர வல்லபே4தி ।
ஸ்ருஷ்டி ஸ்தி2தி ப்ரல்த3ய கேல்தி3ஷு ஸம்ஸ்தி2தாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபு4வநைக கு3ரோஸ்தருண்யை ॥ 1௦ ॥

ஶ்ருத்யை நமோஸ்து ஶுப4கர்ம ப2லப்ரஸூத்யை
ரத்யை நமோஸ்து ரமணீய கு3ணார்ணவாயை ।
ஶக்த்யை நமோஸ்து ஶதபத்ர நிகேதநாயை
புஷ்ட்யை நமோஸ்து புருஷோத்தம வல்லபா4யை ॥ 11 ॥

நமோஸ்து நால்தீ3க நிபா4நநாயை
நமோஸ்து து3க்3தோ43தி4 ஜந்மபூ4ம்யை ।
நமோஸ்து ஸோமாம்ருத ஸோத3ராயை
நமோஸ்து நாராயண வல்லபா4யை ॥ 12 ॥

நமோஸ்து ஹேமாம்பு3ஜ பீடி2காயை
நமோஸ்து பூ4மண்ட3ல நாயிகாயை ।
நமோஸ்து தே3வாதி3 த3யாபராயை
நமோஸ்து ஶார்ங்கா3யுத4 வல்லபா4யை ॥ 13 ॥

நமோஸ்து தே3வ்யை ப்4ருகு3நந்த3நாயை
நமோஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தி2தாயை ।
நமோஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
நமோஸ்து தா3மோத3ர வல்லபா4யை ॥ 14 ॥

நமோஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
நமோஸ்து பூ4த்யை பு4வநப்ரஸூத்யை ।
நமோஸ்து தே3வாதி3பி4ரர்சிதாயை
நமோஸ்து நந்தா3த்மஜ வல்லபா4யை ॥ 15 ॥

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்3ரிய நந்த3நாநி
ஸாம்ராஜ்ய தா3நவிப4வாநி ஸரோருஹாக்ஷி ।
த்வத்3வந்த3நாநி து3ரிதா ஹரணோத்3யதாநி
மாமேவ மாதரநிஶம் கலயந்து மாந்யே ॥ 16 ॥

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸநா விதி4:
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த2 ஸம்பத:3 ।
ஸந்தநோதி வசநாங்க3 மாநஸை:
த்வாம் முராரிஹ்ருத3யேஶ்வரீம் பஜ4ே ॥ 17 ॥

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
4வல்த3தமாம்ஶுக க3ந்த4மால்யஶோபே4 ।
43வதி ஹரிவல்லபே4 மநோஜ்ஞே
த்ரிபு4வநபூ4திகரீ ப்ரஸீத3மஹ்யம் ॥ 18 ॥

தி3க்34ஸ்திபி4: கநக கும்ப4முகா2வஸ்ருஷ்ட
ஸ்வர்வாஹிநீ விமலசாருஜலாப்லுதாங்கீ3ம் ।
ப்ராதர்நமாமி ஜக3தாம் ஜநநீமஶேஷ
லோகதி4நாத2 க்3ருஹிணீமம்ருதாப்3தி4புத்ரீம் ॥ 19 ॥

கமலே கமலாக்ஷ வல்லபே4 த்வம்
கருணாபூர தரங்கி3தைரபாங்கை3: ।
அவலோகய மாமகிஞ்சநாநாம்
ப்ரத2மம் பாத்ரமக்ருதிமம் த3யாயா: ॥ 2௦ ॥

தே3வி ப்ரஸீத3 ஜக3தீ3ஶ்வரி லோகமாத:
கல்த்3யாணகா3த்ரி கமலேக்ஷண ஜீவநாதே2 ।
தா3ரித்3ர்யபீ4திஹ்ருத3யம் ஶரணாக3தம் மாம்
ஆலோகய ப்ரதிதி3நம் ஸத3யைரபாங்கை3: ॥ 21 ॥

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபி4ரமீபி4ரந்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபு4வநமாதரம் ரமாம் ।
கு3ணாதி4கா கு3ருதுர பா4க்3ய பா4கி3ந:
4வந்தி தே பு4வி பு34 பா4விதாஶயா: ॥ 22 ॥

ஸுவர்ணதா4ரா ஸ்தோத்ரம் யச்ச2ங்கராசார்ய நிர்மிதம்
த்ரிஸந்த்4யம் ய: படே2ந்நித்யம் ஸ குபே3ரஸமோ ப4வேத் ॥

********

Leave a Comment