[કીલક સ્તોત્રમ્] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Gujarati PDF

Keelak Stotram Gujarati Lyrics અસ્ય શ્રી કીલક સ્તોત્ર મહા મંત્રસ્ય । શિવ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છંદઃ । મહાસરસ્વતી દેવતા । મંત્રોદિત દેવ્યો બીજં । નવાર્ણો મંત્રશક્તિ।શ્રી સપ્ત શતી મંત્ર સ્તત્વં સ્રી જગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પાઠાંગત્વએન જપે વિનિયોગઃ । ઓં નમશ્ચંડિકાયૈમાર્કંડેય ઉવાચ ઓં વિશુદ્ધ જ્ઞાનદેહાય ત્રિવેદી દિવ્યચક્ષુષે ।શ્રેયઃ પ્રાપ્તિ નિમિત્તાય નમઃ સોમાર્થ ધારિણે ॥1॥ સર્વમેત દ્વિજાનીયાન્મંત્રાણાપિ … Read more