[કીલક સ્તોત્રમ્] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Gujarati PDF

Keelak Stotram Gujarati Lyrics

અસ્ય શ્રી કીલક સ્તોત્ર મહા મંત્રસ્ય । શિવ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છંદઃ । મહાસરસ્વતી દેવતા । મંત્રોદિત દેવ્યો બીજં । નવાર્ણો મંત્રશક્તિ।શ્રી સપ્ત શતી મંત્ર સ્તત્વં સ્રી જગદંબા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પાઠાંગત્વએન જપે વિનિયોગઃ ।

ઓં નમશ્ચંડિકાયૈ
માર્કંડેય ઉવાચ

ઓં વિશુદ્ધ જ્ઞાનદેહાય ત્રિવેદી દિવ્યચક્ષુષે ।
શ્રેયઃ પ્રાપ્તિ નિમિત્તાય નમઃ સોમાર્થ ધારિણે ॥1॥

સર્વમેત દ્વિજાનીયાન્મંત્રાણાપિ કીલકં ।
સોઽપિ ક્ષેમમવાપ્નોતિ સતતં જાપ્ય તત્પરઃ ॥2॥

સિદ્ધ્યંતુચ્ચાટનાદીનિ કર્માણિ સકલાન્યપિ ।
એતેન સ્તુવતાં દેવીં સ્તોત્રવૃંદેન ભક્તિતઃ ॥3॥

ન મંત્રો નૌષધં તસ્ય ન કિંચિ દપિ વિધ્યતે ।
વિના જાપ્યમ્ ન સિદ્ધ્યેત્તુ સર્વ મુચ્ચાટનાદિકમ્ ॥4॥

સમગ્રાણ્યપિ સેત્સ્યંતિ લોકશજ્ઞ્કા મિમાં હરઃ ।
કૃત્વા નિમંત્રયામાસ સર્વ મેવ મિદં શુભમ્ ॥5॥

સ્તોત્રંવૈ ચંડિકાયાસ્તુ તચ્ચ ગુહ્યં ચકાર સઃ ।
સમાપ્નોતિ સપુણ્યેન તાં યથાવન્નિમંત્રણાં ॥6॥

સોપિઽક્ષેમ મવાપ્નોતિ સર્વ મેવ ન સંશયઃ ।
કૃષ્ણાયાં વા ચતુર્દશ્યાં અષ્ટમ્યાં વા સમાહિતઃ॥6॥

દદાતિ પ્રતિગૃહ્ણાતિ નાન્ય થૈષા પ્રસીદતિ ।
ઇત્થં રૂપેણ કીલેન મહાદેવેન કીલિતમ્। ॥8॥

યો નિષ્કીલાં વિધાયૈનાં ચંડીં જપતિ નિત્ય શઃ ।
સ સિદ્ધઃ સ ગણઃ સોઽથ ગંધર્વો જાયતે ધ્રુવમ્ ॥9॥

ન ચૈવા પાટવં તસ્ય ભયં ક્વાપિ ન જાયતે ।
નાપ મૃત્યુ વશં યાતિ મૃતેચ મોક્ષમાપ્નુયાત્॥10॥

જ્ઞાત્વાપ્રારભ્ય કુર્વીત હ્યકુર્વાણો વિનશ્યતિ ।
તતો જ્ઞાત્વૈવ સંપૂર્નં ઇદં પ્રારભ્યતે બુધૈઃ ॥11॥

સૌભાગ્યાદિચ યત્કિંચિદ્ દૃશ્યતે લલનાજને ।
તત્સર્વં તત્પ્રસાદેન તેન જપ્યમિદં શુભં ॥12॥

શનૈસ્તુ જપ્યમાનેઽસ્મિન્ સ્તોત્રે સંપત્તિરુચ્ચકૈઃ।
ભવત્યેવ સમગ્રાપિ તતઃ પ્રારભ્યમેવતત્ ॥13॥

ઐશ્વર્યં તત્પ્રસાદેન સૌભાગ્યારોગ્યમેવચઃ ।
શત્રુહાનિઃ પરો મોક્ષઃ સ્તૂયતે સાન કિં જનૈ ॥14॥

ચણ્દિકાં હૃદયેનાપિ યઃ સ્મરેત્ સતતં નરઃ ।
હૃદ્યં કામમવાપ્નોતિ હૃદિ દેવી સદા વસેત્ ॥15॥

અગ્રતોઽમું મહાદેવ કૃતં કીલકવારણમ્ ।
નિષ્કીલંચ તથા કૃત્વા પઠિતવ્યં સમાહિતૈઃ ॥16॥

॥ ઇતિ શ્રી ભગવતી કીલક સ્તોત્રં સમાપ્તં ॥

********

Leave a Comment