[ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Kannada PDF

Keelak Stotram Kannada Lyrics ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ । ಶಿವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ । ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ । ಮಂತ್ರೋದಿತ ದೇವ್ಯೋ ಬೀಜಂ । ನವಾರ್ಣೋ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ।ಶ್ರೀ ಸಪ್ತ ಶತೀ ಮಂತ್ರ ಸ್ತತ್ವಂ ಸ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾಠಾಂಗತ್ವಏನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ । ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ ।ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಥ ಧಾರಿಣೇ ॥1॥ ಸರ್ವಮೇತ ದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ಮಂತ್ರಾಣಾಪಿ … Read more