[ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Kannada PDF

Keelak Stotram Kannada Lyrics

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಸ್ಯ । ಶಿವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ । ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ । ಮಂತ್ರೋದಿತ ದೇವ್ಯೋ ಬೀಜಂ । ನವಾರ್ಣೋ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ।ಶ್ರೀ ಸಪ್ತ ಶತೀ ಮಂತ್ರ ಸ್ತತ್ವಂ ಸ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಾಠಾಂಗತ್ವಏನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

ಓಂ ವಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ಸೋಮಾರ್ಥ ಧಾರಿಣೇ ॥1॥

ಸರ್ವಮೇತ ದ್ವಿಜಾನೀಯಾನ್ಮಂತ್ರಾಣಾಪಿ ಕೀಲಕಂ ।
ಸೋಽಪಿ ಕ್ಷೇಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸತತಂ ಜಾಪ್ಯ ತತ್ಪರಃ ॥2॥

ಸಿದ್ಧ್ಯಂತುಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಕಲಾನ್ಯಪಿ ।
ಏತೇನ ಸ್ತುವತಾಂ ದೇವೀಂ ಸ್ತೋತ್ರವೃಂದೇನ ಭಕ್ತಿತಃ ॥3॥

ನ ಮಂತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತಸ್ಯ ನ ಕಿಂಚಿ ದಪಿ ವಿಧ್ಯತೇ ।
ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ತು ಸರ್ವ ಮುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಂ ॥4॥

ಸಮಗ್ರಾಣ್ಯಪಿ ಸೇತ್ಸ್ಯಂತಿ ಲೋಕಶಜ್ಞ್ಕಾ ಮಿಮಾಂ ಹರಃ ।
ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಂತ್ರಯಾಮಾಸ ಸರ್ವ ಮೇವ ಮಿದಂ ಶುಭಂ ॥5॥

ಸ್ತೋತ್ರಂವೈ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತು ತಚ್ಚ ಗುಹ್ಯಂ ಚಕಾರ ಸಃ ।
ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಪುಣ್ಯೇನ ತಾಂ ಯಥಾವನ್ನಿಮಂತ್ರಣಾಂ ॥6॥

ಸೋಪಿಽಕ್ಷೇಮ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವ ಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ॥6॥

ದದಾತಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾನ್ಯ ಥೈಷಾ ಪ್ರಸೀದತಿ ।
ಇತ್ಥಂ ರೂಪೇಣ ಕೀಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀಲಿತಂ। ॥8॥

ಯೋ ನಿಷ್ಕೀಲಾಂ ವಿಧಾಯೈನಾಂ ಚಂಡೀಂ ಜಪತಿ ನಿತ್ಯ ಶಃ ।
ಸ ಸಿದ್ಧಃ ಸ ಗಣಃ ಸೋಽಥ ಗಂಧರ್ವೋ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಂ ॥9॥

ನ ಚೈವಾ ಪಾಟವಂ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಜಾಯತೇ ।
ನಾಪ ಮೃತ್ಯು ವಶಂ ಯಾತಿ ಮೃತೇಚ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್॥10॥

ಜ್ಞಾತ್ವಾಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೀತ ಹ್ಯಕುರ್ವಾಣೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ತತೋ ಜ್ಞಾತ್ವೈವ ಸಂಪೂರ್ನಂ ಇದಂ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ॥11॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿಚ ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಲಲನಾಜನೇ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಜಪ್ಯಮಿದಂ ಶುಭಂ ॥12॥

ಶನೈಸ್ತು ಜಪ್ಯಮಾನೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಚಕೈಃ।
ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಪಿ ತತಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವತತ್ ॥13॥

ಐಶ್ವರ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಮೇವಚಃ ।
ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಸಾನ ಕಿಂ ಜನೈ ॥14॥

ಚಣ್ದಿಕಾಂ ಹೃದಯೇನಾಪಿ ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಸತತಂ ನರಃ ।
ಹೃದ್ಯಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಹೃದಿ ದೇವೀ ಸದಾ ವಸೇತ್ ॥15॥

ಅಗ್ರತೋಽಮುಂ ಮಹಾದೇವ ಕೃತಂ ಕೀಲಕವಾರಣಂ ।
ನಿಷ್ಕೀಲಂಚ ತಥಾ ಕೃತ್ವಾ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ॥16॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತೀ ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥

********

Leave a Comment