[കീലക സ്തോത്രമ്] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Keelak Stotram Malayalam Lyrics അസ്യ ശ്രീ കീലക സ്തോത്ര മഹാ മംത്രസ്യ । ശിവ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ । മഹാസരസ്വതീ ദേവതാ । മംത്രോദിത ദേവ്യോ ബീജം । നവാര്ണോ മംത്രശക്തി।ശ്രീ സപ്ത ശതീ മംത്ര സ്തത്വം സ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വഏന ജപേ വിനിയോഗഃ । ഓം നമശ്ചംഡികായൈമാര്കംഡേയ ഉവാച ഓം വിശുദ്ധ ജ്ഞാനദേഹായ ത്രിവേദീ ദിവ്യചക്ഷുഷേ ।ശ്രേയഃ പ്രാപ്തി നിമിത്തായ നമഃ സോമാര്ഥ ധാരിണേ ॥1॥ സര്വമേത ദ്വിജാനീയാന്മംത്രാണാപി … Read more