[കീലക സ്തോത്രമ്] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Keelak Stotram Malayalam Lyrics

അസ്യ ശ്രീ കീലക സ്തോത്ര മഹാ മംത്രസ്യ । ശിവ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ । മഹാസരസ്വതീ ദേവതാ । മംത്രോദിത ദേവ്യോ ബീജം । നവാര്ണോ മംത്രശക്തി।ശ്രീ സപ്ത ശതീ മംത്ര സ്തത്വം സ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വഏന ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ഓം നമശ്ചംഡികായൈ
മാര്കംഡേയ ഉവാച

ഓം വിശുദ്ധ ജ്ഞാനദേഹായ ത്രിവേദീ ദിവ്യചക്ഷുഷേ ।
ശ്രേയഃ പ്രാപ്തി നിമിത്തായ നമഃ സോമാര്ഥ ധാരിണേ ॥1॥

സര്വമേത ദ്വിജാനീയാന്മംത്രാണാപി കീലകം ।
സോഽപി ക്ഷേമമവാപ്നോതി സതതം ജാപ്യ തത്പരഃ ॥2॥

സിദ്ധ്യംതുച്ചാടനാദീനി കര്മാണി സകലാന്യപി ।
ഏതേന സ്തുവതാം ദേവീം സ്തോത്രവൃംദേന ഭക്തിതഃ ॥3॥

ന മംത്രോ നൌഷധം തസ്യ ന കിംചി ദപി വിധ്യതേ ।
വിനാ ജാപ്യമ് ന സിദ്ധ്യേത്തു സര്വ മുച്ചാടനാദികമ് ॥4॥

സമഗ്രാണ്യപി സേത്സ്യംതി ലോകശജ്ഞ്കാ മിമാം ഹരഃ ।
കൃത്വാ നിമംത്രയാമാസ സര്വ മേവ മിദം ശുഭമ് ॥5॥

സ്തോത്രംവൈ ചംഡികായാസ്തു തച്ച ഗുഹ്യം ചകാര സഃ ।
സമാപ്നോതി സപുണ്യേന താം യഥാവന്നിമംത്രണാം ॥6॥

സോപിഽക്ഷേമ മവാപ്നോതി സര്വ മേവ ന സംശയഃ ।
കൃഷ്ണായാം വാ ചതുര്ദശ്യാം അഷ്ടമ്യാം വാ സമാഹിതഃ॥6॥

ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി നാന്യ ഥൈഷാ പ്രസീദതി ।
ഇത്ഥം രൂപേണ കീലേന മഹാദേവേന കീലിതമ്। ॥8॥

യോ നിഷ്കീലാം വിധായൈനാം ചംഡീം ജപതി നിത്യ ശഃ ।
സ സിദ്ധഃ സ ഗണഃ സോഽഥ ഗംധര്വോ ജായതേ ധ്രുവമ് ॥9॥

ന ചൈവാ പാടവം തസ്യ ഭയം ക്വാപി ന ജായതേ ।
നാപ മൃത്യു വശം യാതി മൃതേച മോക്ഷമാപ്നുയാത്॥10॥

ജ്ഞാത്വാപ്രാരഭ്യ കുര്വീത ഹ്യകുര്വാണോ വിനശ്യതി ।
തതോ ജ്ഞാത്വൈവ സംപൂര്നം ഇദം പ്രാരഭ്യതേ ബുധൈഃ ॥11॥

സൌഭാഗ്യാദിച യത്കിംചിദ് ദൃശ്യതേ ലലനാജനേ ।
തത്സര്വം തത്പ്രസാദേന തേന ജപ്യമിദം ശുഭം ॥12॥

ശനൈസ്തു ജപ്യമാനേഽസ്മിന് സ്തോത്രേ സംപത്തിരുച്ചകൈഃ।
ഭവത്യേവ സമഗ്രാപി തതഃ പ്രാരഭ്യമേവതത് ॥13॥

ഐശ്വര്യം തത്പ്രസാദേന സൌഭാഗ്യാരോഗ്യമേവചഃ ।
ശത്രുഹാനിഃ പരോ മോക്ഷഃ സ്തൂയതേ സാന കിം ജനൈ ॥14॥

ചണ്ദികാം ഹൃദയേനാപി യഃ സ്മരേത് സതതം നരഃ ।
ഹൃദ്യം കാമമവാപ്നോതി ഹൃദി ദേവീ സദാ വസേത് ॥15॥

അഗ്രതോഽമും മഹാദേവ കൃതം കീലകവാരണമ് ।
നിഷ്കീലംച തഥാ കൃത്വാ പഠിതവ്യം സമാഹിതൈഃ ॥16॥

॥ ഇതി ശ്രീ ഭഗവതീ കീലക സ്തോത്രം സമാപ്തം ॥

********

Leave a Comment