[கீலக ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Keelak Stotram Tamil Lyrics அஸ்ய ஶ்ரீ கீலக ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய । ஶிவ ருஷி: । அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3 । மஹாஸரஸ்வதீ தே3வதா । மந்த்ரோதி3த தே3வ்யோ பீ3ஜம் । நவார்ணோ மந்த்ரஶக்தி।ஶ்ரீ ஸப்த ஶதீ மந்த்ர ஸ்தத்வம் ஸ்ரீ ஜக3த3ம்பா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ பாடா2ங்க3த்வஏந ஜபே விநியோக:3 । ஓம் நமஶ்சண்டி3காயைமார்கண்டே3ய உவாச ஓம் விஶுத்3த4 ஜ்ஞாநதே3ஹாய த்ரிவேதீ3 தி3வ்யசக்ஷுஷே ।ஶ்ரேய: ப்ராப்தி நிமித்தாய நம: ஸோமார்த2 தா4ரிணே ॥1॥ ஸர்வமேத த்3விஜாநீயாந்மந்த்ராணாபி கீலகம் ।ஸோபி க்ஷேமமவாப்நோதி ஸததம் ஜாப்ய தத்பர: ॥2॥ … Read more