[கீலக ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Keelak Stotram Tamil Lyrics

அஸ்ய ஶ்ரீ கீலக ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய । ஶிவ ருஷி: । அநுஷ்டுப் ச2ந்த:3 । மஹாஸரஸ்வதீ தே3வதா । மந்த்ரோதி3த தே3வ்யோ பீ3ஜம் । நவார்ணோ மந்த்ரஶக்தி।ஶ்ரீ ஸப்த ஶதீ மந்த்ர ஸ்தத்வம் ஸ்ரீ ஜக33ம்பா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ பாடா2ங்க3த்வஏந ஜபே விநியோக:3 ।

ஓம் நமஶ்சண்டி3காயை
மார்கண்டே3ய உவாச

ஓம் விஶுத்34 ஜ்ஞாநதே3ஹாய த்ரிவேதீ3 தி3வ்யசக்ஷுஷே ।
ஶ்ரேய: ப்ராப்தி நிமித்தாய நம: ஸோமார்த2 தா4ரிணே ॥1॥

ஸர்வமேத த்3விஜாநீயாந்மந்த்ராணாபி கீலகம் ।
ஸோபி க்ஷேமமவாப்நோதி ஸததம் ஜாப்ய தத்பர: ॥2॥

ஸித்3த்4யந்துச்சாடநாதீ3நி கர்மாணி ஸகலாந்யபி ।
ஏதேந ஸ்துவதாம் தே3வீம் ஸ்தோத்ரவ்ருந்தே3ந ப4க்தித: ॥3॥

ந மந்த்ரோ நௌஷத4ம் தஸ்ய ந கிஞ்சி த3பி வித்4யதே ।
விநா ஜாப்யம் ந ஸித்3த்4யேத்து ஸர்வ முச்சாடநாதி3கம் ॥4॥

ஸமக்3ராண்யபி ஸேத்ஸ்யந்தி லோகஶஜ்ஞ்கா மிமாம் ஹர: ।
க்ருத்வா நிமந்த்ரயாமாஸ ஸர்வ மேவ மித3ம் ஶுப4ம் ॥5॥

ஸ்தோத்ரம்வை சண்டி3காயாஸ்து தச்ச கு3ஹ்யம் சகார ஸ: ।
ஸமாப்நோதி ஸபுண்யேந தாம் யதா2வந்நிமந்த்ரணாம் ॥6॥

ஸோபிக்ஷேம மவாப்நோதி ஸர்வ மேவ ந ஸம்ஶய: ।
க்ருஷ்ணாயாம் வா சதுர்த3ஶ்யாம் அஷ்டம்யாம் வா ஸமாஹித:॥6॥

3தா3தி ப்ரதிக்3ருஹ்ணாதி நாந்ய தை2ஷா ப்ரஸீத3தி ।
இத்த2ம் ரூபேண கீலேந மஹாதே3வேந கீலிதம்। ॥8॥

யோ நிஷ்கீலாம் விதா4யைநாம் சண்டீ3ம் ஜபதி நித்ய ஶ: ।
ஸ ஸித்3த:4 ஸ க3ண: ஸோத2 க3ந்த4ர்வோ ஜாயதே த்4ருவம் ॥9॥

ந சைவா பாடவம் தஸ்ய ப4யம் க்வாபி ந ஜாயதே ।
நாப ம்ருத்யு வஶம் யாதி ம்ருதேச மோக்ஷமாப்நுயாத்॥1௦॥

ஜ்ஞாத்வாப்ராரப்4ய குர்வீத ஹ்யகுர்வாணோ விநஶ்யதி ।
ததோ ஜ்ஞாத்வைவ ஸம்பூர்நம் இத3ம் ப்ராரப்4யதே பு3தை4: ॥11॥

ஸௌபா4க்3யாதி3ச யத்கிஞ்சித்3 த்3ருஶ்யதே லலநாஜநே ।
தத்ஸர்வம் தத்ப்ரஸாதே3ந தேந ஜப்யமித3ம் ஶுப4ம் ॥12॥

ஶநைஸ்து ஜப்யமாநேஸ்மிந் ஸ்தோத்ரே ஸம்பத்திருச்சகை:।
4வத்யேவ ஸமக்3ராபி தத: ப்ராரப்4யமேவதத் ॥13॥

ஐஶ்வர்யம் தத்ப்ரஸாதே3ந ஸௌபா4க்3யாரோக்3யமேவச: ।
ஶத்ருஹாநி: பரோ மோக்ஷ: ஸ்தூயதே ஸாந கிம் ஜநை ॥14॥

சண்தி3காம் ஹ்ருத3யேநாபி ய: ஸ்மரேத் ஸததம் நர: ।
ஹ்ருத்3யம் காமமவாப்நோதி ஹ்ருதி3 தே3வீ ஸதா3 வஸேத் ॥15॥

அக்3ரதோமும் மஹாதே3வ க்ருதம் கீலகவாரணம் ।
நிஷ்கீலஞ்ச ததா2 க்ருத்வா படி2தவ்யம் ஸமாஹிதை: ॥16॥

॥ இதி ஶ்ரீ ப43வதீ கீலக ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

********

Leave a Comment